I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 2

I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania,  rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 2
24 lip 2023

I KONFERENCJA NAUKOWA

CNBOP-PIB

pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania,
rozwiązań inteligentnego domu

Komunikat nr 2

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w I konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się 12 października 2023 r. w siedzibie Instytutu, a także będzie transmitowana online. Konferencja ta inicjuje cykl planowanych przez Instytut przedsięwzięć, w tym kolejnych konferencji poświęconych tej tematyce.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów ma być cyklicznym miejscem prezentacji i upowszechniania wyników badań, aktualnej wiedzy, przeglądu wiedzy i rozwiązań  a także wymiany poglądów i doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym intensywnie rozwijających się technologii takich jak  instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pojazdy elektryczne a także ich punkty i stacje ładowania a także liczne inne określane jako rozwiązania inteligentnego domu. Podczas konferencji odbędzie się również prezentacja nowych stanowisk badawczych i szkoleniowych w CNBOP-PIB zbudowanych w celu doskonalenia ochrony przeciwpożarowej instalacji PV, magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego.

Problematyka bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych w badaniach i pracach CNBOP-PIB nie jest zagadnieniem nowym. W tym zakresie, w dostępie otwartym, Instytut udostępnia między innymi publikacje: Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych (wydana w 2021 roku), a także Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka (również z 2021 roku). W przygotowaniu natomiast jest kolejna publikacja z serii standardów CNBOP-PIB – dokumentacja projektowa PV (planowana publikacja w 2023 roku). W CNBOP-PIB zbudowane zostały także nowe stanowiska badawcze, pozwalające na potwierdzanie (badania) funkcjonalności wyrobów (elementów instalacji PV) istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa ekip ratowniczych, takich jak:

  • wykrywanie łuku elektrycznego i przerywanie zwarcia łukowego w obwodach DC instalacji PV oraz sygnalizacji alarmowej,
  • rozłączanie zasilania PV i sygnalizacja stanów pracy instalacji PV dla ekip ratowniczych.

Stanowiska te umożliwiają badania i testy funkcjonalne różnych konfiguracji instalacji PV w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Służą one także upowszechnianiu wiedzy, dydaktyce i szkoleniom, w tym wypracowaniu wzorcowej dokumentacji projektowej instalacji PV dla obiektów budowlanych, opracowaniu standardów technicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, takich jak: wytyczne, wymagania dla wyrobów, metody badań itp. Powstałe stanowiska badawcze i szkoleniowe, będące jednocześnie czynnymi instalacjami PV wyposażonymi w magazyn energii i punkt ładowania pojazdów elektrycznych, będą przedmiotem prezentacji podczas konferencji. Dodatkowo omawiane będą zastosowane dedykowane techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych służące ochronie przeciwpożarowej tych instalacji. Celem zaprojektowanych i wykonanych instalacji jest ponadto rekomendacja rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które łączą funkcjonalności użytkowe, pokazowo-szkoleniowe i możliwości badawcze.

Niezależnie CNBOP-PIB prowadzi – samodzielnie, jak i z partnerami technologicznymi – liczne inne działania, badania i prace, których wyniki i uzyskane doświadczenia upoważniają do formułowania wniosków, definiowania zagrożeń, oceny ich ryzyka, definiowania potrzeb i wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ich upowszechniania. Prowadzone od kilku lat w Instytucie badania baterii pojazdów elektrycznych dostarczyły określonych doświadczeń, wiedzy i wyników badań różnych wyrobów. Badania te są w ostatnim czasie rozszerzane o techniczne systemy zabezpieczeń dedykowane detekcji i kontroli pożaru w punktach ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzętu i wyposażenia dedykowanego do prowadzenia działań ratowniczych z udziałem pojazdów elektrycznych.

Badania i uzyskane doświadczenie w powiązaniu ze współpracą z PSP i partnerami technologicznymi dodatkowo skutkowało opracowaniem w roku bieżącym poradnika dla ratowników pt. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym oraz przygotowaniem i realizacją dedykowanego szkolenia w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem pojazdów elektrycznych.

Okolicznościami skłaniającymi do podjęcia przedmiotowego tematu bezpieczeństwa pożarowego są dotychczasowe doświadczenia, badania i ich wyniki, oferowane nowe rozwiązania techniczne i technologie, rosnąca liczba obiektów wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii i stacje ładowania, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne zdarzeń z udziałem instalacji PV, magazynów energii, punktów ładowania i pojazdów elektrycznych, w tym wyzwania dla ochrony przeciwpożarowej związane z masowym ich stosowaniem. Dodatkowym uzasadnieniem są prowadzone badania i wykonywane prognozy, a także doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie w innych państwach. Konferencja stanowi doskonałą okazję do omówienia tej problematyki w tym przedstawienie wyników badań naukowych i dedykowanych prac oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami z obszaru ratownictwa, jak również ubezpieczycielami, producentami i dostawcami rozwiązań w dziedzinie technicznych systemów zabezpieczeń. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję uczestników konferencji, która ma sprzyjać formułowaniu wniosków, identyfikowaniu potrzeb i zaproponowaniu działań mających na celu doskonalenie ochrony przeciwpożarowej tych instalacji. 

W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych, producenci, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia w zakresie wskazanym w poniższym programie konferencji.

PATRONAT:

Organizator zamierza wystąpić o patronat Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PZUlab

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

European Fire Safety Alliance

Organizator zaprosił także:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

Professed Chamber of Fire Protection Czech Republic

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Politechnika Poznańska

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

PARTNERZY:

SITP koło przy CNBOP-PIB

Gras PPHU

Neuron Sp. z o.o. Sp. k

TechSterowniki Sp. z o.o.

Organizator zaprosił partnerów technologicznych:

Bruk-Bet Sp. z o.o.

Huawei

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: st. bryg. dr hab. inż. Jacek ZBOINA

Członkowie:

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. CNBOP-PIB

dr hab. Anna RABAJCZYK, prof. CNBOP-PIB

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP

płk rez. dr hab. inż. Norbert GRZESIK, prof. WAT

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB

dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. AWSB

st. bryg. dr hab. inż. poż. Adam KRASUSKI, prof. ucz.

płk. dr inż. Michał JASZTAL

dr hab. Robert SOCHA, prof. AWSB

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

st. bryg. w st. spocz. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI

bryg. dr inż. Artur ANKOWSKI

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI

mgr inż. Michał PIETRZAK

KOMITET ORGANIZACYJNY:

mgr inż. Ilona MASNA

Członkowie:

dr inż. Michał CHMIEL

mgr inż. Michał PIETRZAK

mgr inż. Ilona MAJKA

mgr inż. Piotr TRZEWIK

mgr inż. Damian BĄK

mgr Marcin TWARDOWSKI

mgr inż. Ewa SOBÓR

mgr inż. Anna BANULSKA

mgr Marta IWAŃSKA

Udział w konferencji, informacje organizacyjne, zgłoszenia

Przewidziano możliwość udziału w konferencji stacjonarnie i online. Ograniczenie dla udziału stacjonarnego stanowi dostępna liczba miejsc w sali w siedzibie Instytutu.  O możliwości stacjonarnego udziału decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Dla osób zainteresowanych udziałem online przedkładamy taką możliwość po zarejestrowaniu się i uiszczeniu opłaty. Szczegóły dotyczące warunków udziału w konferencji znajdziecie Państwo w karcie uczestnictwa.

udział online – opłata 100,00 zł netto + 23% vat*

udział stacjonarny  – opłata 500,00 zł netto + 23% vat*

*w ramach opłat zapewniamy odpowiednio, patrz karta uczestnictwa.

Już dziś zachęcamy zainteresowanych do rejestracji. Aby się zarejestrować należy kliknąć w link „zgłoszenie” wypełnić i przesłać „KARTĘ UCZESTNICTWA w konferencji naukowej”.

Wystawa podczas konferencji:

Organizator przewidział podczas konferencji wystawę. Oferujemy stanowiska wystawowe przy Sali konferencyjnej i na zewnątrz budynku. Zapraszamy producentów, dostawców wyrobów i rozwiązań dedykowanych bezpieczeństwu pożarowemu do udziału i prezentacji swojej oferty, konsultacji z uczestnikami i dyskusji. Organizator z uwagi na hybrydową formułę konferencji podobnie jak przebieg konferencji przewiduje relacje z wystawy dla uczestników online.

stoisko wystawowe w budynku C przy Sali wykładowej – opłata 1500,00 netto + 23 % vat*

stoisko wystawowe na parkingu przy Sali wykładowej – opłata 1000,00 netto + 23 % vat*

*w ramach opłat zapewniamy odpowiednio, patrz karta uczestnictwa.

Zachęcamy zainteresowanych do rejestracji. Aby się zarejestrować należy kliknąć w link „zgłoszenie” wypełnić i przesłać „KARTĘ UCZESTNICTWA w wystawie”.

TERMIN

12 października 2023 r. godz. 9.00–17.00

MIEJSCE

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala C

KONTAKT

mgr  Ilona Masna; tel. +48 22 76 93 304; e-mail: imasna@cnbop.pl

mgr  Anna Gołąb; tel. +48 22 76 93 211; e-mail: agolab@cnbop.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

Program I konferencji naukowej

pt.: Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, stacji ładowania i pojazdów elektrycznych

Otwarcie konferencji

Wprowadzenie w tematykę konferencji

Sesja 1

Wystąpienia wprowadzające w tematykę

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego

Wnioski na podstawie wyników badań baterii pojazdów elektrycznych 

Wyniki badań miejscowych systemów detekcji i kontroli pożaru dedykowanych ochronie punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Przegląd wyników badań dedykowanych ochronie przeciwpożarowej punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Wręczenie wyróżnień

Wystąpienia współorganizatorów, partnerów, gości

Przerwa, dyskusje, zwiedzanie wystawy

Panel dyskusyjny

Nowe technologie - instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje ładowania i pojazdy elektryczne – dziś i jutro, perspektywy i zagrożenia

Główne dyskutowane tezy:

- perspektywy rozwoju instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązań inteligentnego domu

- zagrożenia związane ze stosowaniem instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania, eksploatacji pojazdów elektrycznych, rozwiązań inteligentnego domu

- ochrona przeciwpożarowa instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania, bezpieczna eksploatacja pojazdów elektrycznych i rozwiązań inteligentnego domu

- wyzwania dla bezpieczeństwa pożarowego

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

Przerwa, dyskusje, zwiedzanie wystawy

Sesja 2

Prezentacja stanowisk badawczych, dydaktycznych i szkoleniowych CNBOP-PIB

Założenia i funkcjonalności badawcze, dydaktyczne i szkoleniowe

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań instalacji PV

Producenci i dostawcy wyrobów i rozwiązań technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przerwa, dyskusje, zwiedzanie wystawy

Sesja 3

Wystąpienia wprowadzające w tematykę

Wyniki badań i testowania kocy, plandek gaśniczych

Zagrożenia chemiczne i fizyczne strażaków podczas zwalczania pożarów baterii elektrycznych  

Poradnik i szkolenia dla ratowników w zakresie prowadzenia działań podczas zdarzeń z udziałem pojazdów elektrycznych

Panel dyskusyjny

Nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane ochronie przeciwpożarowej i prowadzeniu działań ratowniczych

Główne dyskutowane tezy:

- nowoczesne techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane do ochrony instalacji PV, magazynów energii, stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych

- wyzwania dla prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

- potrzeby dotyczące prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

sprzęt i wyposażenie straży pożarnej - rozwiązania, produkty i systemy do prowadzenia działań ratowniczych w obiektach wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii, stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

Podsumowanie, wnioski końcowe i zakończenie