Współuczestnikami procesu budowania gospodarki opartej na wiedzy są zarówno przedsiębiorcy, badacze, jak i rząd jako twórca polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa polskiego. Postępująca globalizacja oraz konkurencja międzynarodowa postawiły przed polską gospodarką i nauką ogromne wyzwanie, jednocześnie dając możliwość wymiany myśli technicznej oraz wiedzy naukowo-badawczej pomiędzy środowiskami naukowymi z całego świata. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej identyfikuje potrzebę współpracy międzynarodowej opartej na wymianie wiedzy, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa powszechnego.

Instytucje, z którymi współpracuje CNBOP-PIB, to m.in.:

  • Technical University of Ostrava

  • Institute for Fire and Rescue Technology in Dortmund

  • Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Obrony Cywilnej MSN Ukrainy

  • Universitaet Paderborn

  • Universitaet Siegen

  • Tavistock Institute of Human Relations Lbg

  • Federation of European Union Fire Officer Associations

  • European Emergency Number Association Asbl