Na podstawie zdjęć z wykonanych nalotów jesteśmy w stanie wygenerować ortofotomapę terenu, chmurę punktów, numeryczny model pokrycia terenu oraz model 3D. Wytworzone ortofotomapy pozwalają na dokładne i aktualne zobrazowanie terenu oraz pozwalają na wykonanie szczegółowych pomiarów powierzchni lub odległości. Otrzymane dane mogą być przydatne w procesach projektowych, inwestycyjnych, inwentaryzacji rozległych terenów czy tworzeniu wizualizacji lub obiektów do wirtualnej rzeczywistości.

Modele 3D tworzymy przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w kamery RGB lub  skaner laserowy LIDAR. Dzięki zastosowaniu tej technologii jesteśmy w stanie w ciągu jednego nalotu trwającego do 30 minut wykonać model obszaru do 2km2 z dokładnością do 5cm. Możliwe jest także uzyskanie modelu 3D niemożliwego lub trudnego do uzyskania klasycznymi metodami fotogrametrycznymi.

Zebrany materiał przetwarzamy w oprogramowaniu do tworzenia modeli przestrzennych. Modele 3D możemy tworzyć dla określonego obiektu lub też dla określonego obszaru. Dzięki zastosowaniu modelowania przestrzennego zebrane dane mogą posłużyć do pomiarów objętościowych materiałów, określenia wielkości powierzchni lub kubatury obiektu.