Znaczenie rozwoju metodyki analizy i oceny zagrożeń pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeń (2023)

Autorzy :
st. bryg. dr inż. Paweł Janik
ISBN: 978-83-958583-7-6
Ilość stron: 198

…W kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania, na kanwie doświadczeń naukowych oraz zawodowych autora, poczyniono starania ukierunkowane na przedstawienie efektów badań na rzecz doskonalenia metodyki analizy i oceny zagrożeń, koncentrując uwagę na zagrożeniach pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeniach, w zwalczanie których angażowane są jednostki ochrony przeciwpożarowej, w szczególności krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego….

W tym kontekście w rozdziale pierwszym, na tle zadań KSRG przedstawiono wyniki analizy wybranych zestawień statystycznych za lata 2012–2022, sporządzonych w oparciu o dane z ewidencji zdarzeń prowadzonej przez Komendę Główną PSP….

Rozdział drugi poświęcono omówieniu metody oceny zagrożenia gmin i powiatów, postrzeganej jako jedno z głównych osiągnięć w dorobku naukowo-badawczym autora niniejszej monografii. Metoda ta powstała jako narzędzie służące zaspokojeniu określonych potrzeb praktycznych, związanych z planowaniem działań ratowniczych jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego…

Trzeci rozdział poświęcono przedstawieniu ponad dwudziestoletnich doświadczeń autora związanych z oceną ryzyka poważnych awarii przemysłowych i wykorzystaniem jej wyników na potrzeby sporządzania dokumentów w zakresie przeciwdziałania wspomnianym awariom. Z wykorzystaniem wybranych przykładów dokonano syntetycznego przeglądu rodzajów metod oceny ryzyka, wykorzystywanych na potrzeby ustalenia prawdopodobieństwa powstania oraz możliwych skutków rozpatrywanych w tym rozdziale awarii…

Rozdział czwarty poświęcono analizom i ocenom zagrożenia sporządzanym w związku z  potrzebą zweryfikowania poziomu zagrożenia w odniesieniu do określonego przedsięwzięcia lub obiektu. Pierwsza ze wspomnianych sytuacji często ma miejsce w przypadku organizacji dużych imprez masowych, np. sportowych, religijnych bądź spotkań organizowanych przez organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym (np. ONZ, UE, NATO, OECD, Bank Światowy)…

W rozdziale piątym uwagę skupiono na trzech zagadnieniach, w obszarze których wykorzystanie metod analizy i oceny ryzyka z perspektywy naszego kraju dopiero się rozwija. W pierwszej kolejności dyskusji poddano kwestie dotyczące próby implementacji rozpatrywanych metod analizy i oceny ryzyka, jako jednego z narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Następnie przybliżono dwa przykłady działań na rzecz rozwoju metod oceny zagrożeń w związku z wdrażaniem w różnych dziedzinach życia nowych technologii…

Intencją opracowania było również uświadomienie, że właściwą odpowiedzią na rosnącą skalę zagrożeń jest przygotowanie skutecznych przedsięwzięć zapobiegających uwolnieniu ich potencjału, a gdy to się nie uda, systemu reagowania, którego zadaniem jest łagodzenie skutków danego nieszczęścia. W powyższym kontekście chciano także zwrócić uwagę na fakt, iż efektywnego systemu przeciwdziałania zagrożeniom nie da się w praktyce zbudować bez stworzenia podwaliny w postaci rzetelnej diagnozy każdego z możliwych do przewidzenia rodzajów ryzyka.

Z podsumowania