Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone (2018)

Praca pod redakcją :
bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
ISBN: 978-83-948534-0-2
Ilość stron: 486

Na podstawie danych z Systemu Informacji Prawnej LEX stwierdzono, że pojęcie „ryzyko” występuje w 4828 aktach prawnych, co daje prawie dwukrotny wzrost w ciągu ośmiu lat względem 2009 roku, w którym pojawiało się ono w 2686 dokumentach prawodawczych. Biorąc pod uwagę wyłącznie okres od pierwszego wydania niniejszej monografii do chwili obecnej, liczba aktów prawnych uwzględniających to pojęcie zwiększyła się o 621, co daje prawie 30-procentowy wzrost w ciągu niecałych trzech lat.

W związku z powyższym uzasadnione wydało się przygotowanie kolejnego wydania monografii Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk – rozszerzonego o komplementarne tematycznie treści zaczerpnięte z trzech publikacji:

1. Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego – wykorzystano angielsko-polski i polsko-angielski słownik pojęć oraz słownik rekomendowanych pojęć.

2. Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem – wykorzystano Część III Zarządzanie ryzykiem oraz Część IV Wybrane pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem.

3. Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego – wykorzystano Część III Zarządzanie ryzykiem w Unii Europejskiej.

Z uwagi na czas, jaki upłynął od pierwszego wydania trzech powyższych publikacji, autorzy dokonali aktualizacji pierwotnych treści oraz uzupełnili je o istotne dla tego obszaru tematycznego wątki, czego efektem jest niniejsza monografia. Powstała ona z myślą zarówno o osobach zainteresowanych zawodowo przedmiotową problematyką, jak i studentach kierunków związanych z zarządzaniem – szczególnie jeżeli chodzi o przyjęty przez autorów i rekomendowany słownik terminów związanych z zarządzaniem.