Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w zakładach przemysłowych (2019)

Praca pod redakcją :
mgr Bartłomiej Połeć, dr inż. Jarosław Tępiński
ISBN: 978-83-948534-5-7
Ilość stron: 170

 Publikacja jest bardzo potrzebna w praktyce przemysłowej. Zawiera wyczerpujące opisy dostępnych programów do oceny ryzyka wystą­pienia awarii przemysłowych oraz zasięgu ich oddziaływania. Autorzy książki formułują zasadne wnioski dotyczące metod i narzędzi wspo­magających ocenę ryzyka w przedmiotowym obszarze badań.

Z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Lebeckiego

[…] Monografię uważam za opracowanie bardzo cenne i ciekawe, wpisu­jące się w stosunkowo mało rozpowszechniony w Polsce obszar badań naukowych dotyczących metod i narzędzi do oceny ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w zakładach, w których występują substancje niebez­pieczne stwarzające zagrożenie pożarem, wybuchem lub emisją substancji toksycznych. Omawiana publikacja zawiera systematyzację wiedzy na te­mat zjawisk związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w at­mosferze i ich matematycznego modelowania [….] Monografia posiada duże walory naukowe i użytkowe. Efektem końcowym prac badawczych będzie kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu do oceny ryzyka w zakładach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem.

Z recenzji st. bryg. mgr inż. Sławomira Zająca