ZESTAWY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I POSZCZEGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ ORAZ KRYTERIA WERYFIKACJI ICH OSIĄGNIĘCIA

ZESTAW 1. PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTOWANIA TECHNICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 1. Charakteryzuje aktualny stan prawny projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • wskazuje aktualne przepisy prawa, normy krajowe i międzynarodowe oraz inne dokumenty dotyczące technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia zasady klasyfikacji obiektów pod względem budowlanym i pożarowym;
  • omawia elementy dokumentacji projektowej;
  • omawia aktualne przepisy dotyczące trybu dopuszczania urządzeń do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.
 2. Omawia zagadnienia związane z projektowaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia pojęcia i definicje związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów budowlanych;
  • omawia charakterystyki pożarowe obiektów budowlanych, w tym kwalifikację pożarową: podział na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku, warunki ewakuacji i wystrój wnętrz, drogi pożarowe;
  • ocenia lokalizację obiektów budowlanych w terenie pod kątem zagrożeń pożarowych;
  • identyfikuje zagrożenia pożarowe w obiektach budowlanych i ocenia ryzyko ich wystąpienia;
  • omawia rodzaje urządzeń przeciwpożarowych;
  • omawia zjawiska pożarowe związane z pożarem w obiektach budowlanych;
  • omawia zasady doboru kabli i zespołów kablowych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej;
  • omawia zasady ewakuacji oraz tworzenia scenariusza pożarowego;
  • omawia zasady w zachowaniu bezpieczeństwa systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, uwzględniając cyberbezpieczeństwo.

ZESTAW 2. PRZYGOTOWANIE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI SUG-G

 1. Charakteryzuje działanie instalacji SUG-G:
  • omawia aktualne przepisy prawa, normy krajowe i międzynarodowe oraz inne dokumenty będące podstawą projektowania instalacji SUG-G;
  • omawia elementy instalacji SUG-G (instalacja sygnalizacji pożarowej, instalacja magazynowania i podawania środka gaśniczego, adaptacje budowlano-wentylacyjne dla zapewnienia szczelności pomieszczeń chronionych SUG-G i odciążenia);
  • omawia rodzaje i elementy urządzeń SUG-G oraz ich parametry;
  • omawia rodzaje, własności i działanie gazowych środków gaśniczych;
  • omawia rolę powierzchni odciążających strefy gaszenia;
  • omawia zasady oceny integralności strefy gaszenia;
  • omawia rolę dokumentacji techniczno-ruchowych SUG-G;
  • omawia zasady doboru i rozmieszczania podzespołów wchodzących w skład SUG-G, np.: dysz gaśniczych, zbiorników ze środkiem gaśniczym, dodatkowych zbiorników rezerwowych, zaworów kierunkowych;
  • omawia prawa fizyki wykorzystywane przy projektowaniu instalacji SUG-G;
  • omawia zagrożenia dla instalacji SUG-G związane z umiejscowieniem innych instalacji budowlano-technicznych w obiekcie budowlanym;
  • omawia zasady bezpieczeństwa osób przebywających w strefie działania SUG-G oraz wszystkich osób obsługujących instalacje SUG-G.
 2. Charakteryzuje zasady sporządzania dokumentacji projektowej SUG-G:
  • omawia składniki dokumentacji projektowej SUG-G, w tym projekt techniczny, dokumentację techniczno-ruchową oraz eksploatacyjną;
  • omawia elementy i rolę scenariusza rozwoju pożaru;
  • omawia etapy procesu sporządzania projektów;
  • wymienia rodzaje dokumentów przekazywanych zamawiającemu, w tym instrukcje obsługi urządzeń SUG-G, książkę pracy systemu SUG-G;
  • wymienia dokumenty potwierdzające dopuszczenia urządzeń, elementów i materiałów montażowych do stosowania w instalacjach SUG-G, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  • omawia elementy rysunku technicznego istotne z punktu widzenia instalacji SUG-G, w tym oznaczenia graficzne;
  • omawia zasady podziału pracy w zespole projektowym;
  • omawia zasady wprowadzania zmian do projektu.
 3. Inwentaryzuje przestrzeń objętą działaniem instalacji SUG-G:
  • omawia zakres analizy warunków ochrony przeciwpożarowej i jej wykorzystanie w procesie projektowania SUG-G;
  • uzasadnia rolę wizji lokalnej w procesie inwentaryzacji przestrzeni objętej działaniem SUG-G;
  • charakteryzuje budynek pod kątem warunków ochrony przeciwpożarowej, na podstawie dokumentacji budowlanej;
  • ocenia potrzebę wykonania testu szczelności pomieszczenia chronionego do prawidłowego zaprojektowania SUG-G;
  • określa kubaturę pomieszczenia chronionego SUG-G;
  • wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do inwentaryzacji projektowania i rysowania SUG-G;
  • omawia zasadność wykonywania dokumentacji zdjęciowej lub filmowej.

ZESTAW 3. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI SUG-G

 1. Charakteryzuje zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej SUG-G z inwestorem, przedstawicielami innych branż budowlanych i rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia rolę konsultowania dokumentacji projektowej SUG-G;
  • omawia i interpretuje wpływ oddziaływania innych instalacji budowlano-technicznych na działanie instalacji SUG-G;
  • omawia zasady współdziałania z inwestorem i przedstawicielami innych branż budowlanych w zakresie zamówieniowej specyfikacji;
  • omawia procedurę uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia zakres zmian, które mogą być wprowadzane do dokumentacji projektowej SUG-G wynikające z konsultacji i uzgodnień z wykonawcą instalacji SUG-G.
 2. Charakteryzuje zagadnienia związane z nadzorem nad realizacją projektu SUG-G:
  • omawia rolę projektanta w nadzorowaniu realizacji projektu instalacji SUG-G;
  • omawia zagadnienia związane z odpowiedzialnością projektanta za projekt instalacji SUG-G;
  • odczytuje i interpretuje wyniki pomiarów przykładowej instalacji SUG-G;
  • omawia procedury kompletowania i formalnego przekazania dokumentacji instalacji SUG-G, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 3. Charakteryzuje zasady sporządzania dokumentacji powykonawczej:
  • omawia elementy składające się na dokumentację powykonawczą;
  • sporządza zestawienie instrukcji niezbędnych do skompletowania dokumentacji powykonawczej SUG-G;
  • omawia elementy i rolę matrycy sterowań.
 4. Sporządza projekt instalacji SUG-G:
  • wykonuje schemat ideowy instalacji SUG-G;
  • wykonuje niezbędne obliczenia instalacji SUG-G (wymagana masa środka gaśniczego, dobór średnic dysz i reduktorów ciśnienia w celu spełnienia warunku wymaganego czasu wypływu);
  • dobiera urządzenia, elementy i materiały instalacyjne SUG-G dostosowane do danego budynku, uwzględniając rozpoznane zagrożenia pożarowe;
  • dobiera elementy tras rurociągów instalacji SUG-G;
  • projektuje poprowadzenie tras rurociągów instalacji SUG-G;
  • przygotowuje specyfikację ilościową i jakościową urządzeń, elementów i materiałów instalacyjnych SUG-G oraz gazowych środków gaśniczych;
  • dobiera sposób wykrywania pożaru, uruchamiania i sterowania SUG-G;
  • sporządza opis zaprojektowanego/dobranego/zastosowanego w projekcie sposobu wykrywania pożaru, uruchamiania i sterowania SUG-G;
  • dobiera kable i zespoły kablowe stosowane w ochronie przeciwpożarowej do instalacji SUG-G;
  • projektuje poprowadzenie tras kablowych w instalacji SUG-G;
  • nanosi elementy instalacji SUG-G na podkład budowlany (rzut poziomy, przekrój i aksonometria);
  • opracowuje wytyczne do montażu elementów SUG-G;
  • opracowuje warunki techniczne do odbioru instalacji SUG-G;
  • sporządza zestawienie dokumentów składających się na dokumentację projektową SUG-G.