ZESTAWY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I POSZCZEGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ ORAZ KRYTERIA WERYFIKACJI ICH OSIĄGNIĘCIA

ZESTAW 1. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU I KONSERWACJI TECHNICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 1. Charakteryzuje aktualny stan prawny dotyczący montażu  i konserwacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia aktualne akty prawne regulujące montaż, konserwację systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia aktualne przepisy prawa regulujące zasady ewakuacji w obiektach budowlanych;
  • omawia aktualne przepisy prawa regulujące zasady BHP, ochrony środowiska i ergonomii dotyczące montażu oraz konserwacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 2. Charakteryzuje zagadnienia związane z montażem i konserwacją systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia zjawiska pożarowe związane z pożarem w obiektach budowlanych;
  • omawia rodzaje urządzeń przeciwpożarowych;
  • omawia rodzaje i elementy projektu technicznego;
  • omawia warunki dopuszczenia do użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej;
  • omawia zasady klasyfikacji kabli i zespołów kablowych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej;
  • omawia zasady w zachowaniu bezpieczeństwa systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, uwzględniając cyberbezpieczeństwo.

ZESTAW 2. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI SUG-G

 1. Charakteryzuje zasady montażu i konserwacji instalacji SUG-G:
  • omawia zasady dotyczące przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji SUG-G;
  • omawia podstawowe elementy instalacji SUG-G (instalacja sygnalizacji pożarowej, instalacja magazynowania i podawania środka gaśniczego, adaptacje budowlano-wentylacyjne dla zapewnienia szczelności pomieszczeń i odciążenia);
  • omawia rodzaje i elementy urządzeń SUG-G oraz ich parametry;
  • omawia rodzaje, własności i działanie gazowych środków gaśniczych;
  • omawia rolę powierzchni odciążających strefy gaszenia;
  • omawia zasady posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową w zakresie montażu i konserwacji SUG-G;
  • omawia zasady montażu i łączenia podzespołów wchodzących w skład SUG-G;
  • omawia zagrożenia dla instalacji SUG-G związane z umiejscowieniem innych instalacji budowlano-technicznych w obiekcie budowlanym;
  • omawia zasady magazynowania, składowania oraz transportu elementów i materiałów instalacji SUG-G oraz zbiorników ze środkiem gaśniczym;
  • wymienia uprawnienia konieczne do wykonywania czynności zawodowych montażu i konserwacji instalacji SUG-G;
  • omawia zawartość protokołów wymaganych dla instalacji SUG-G, w tym protokoły z przeprowadzonych testów: szczelności rurociągu gaśniczego, drożności i przedmuchania rurociągów gaśniczych, stabilności rurociągu gaśniczego, pomiaru masy środka gaśniczego, skuteczności uziemienia rurociągu gaśniczego, działania elementów sterowania i monitorowania instalacji SUG-G, urządzeń zapewniających szczelność pomieszczeń i zapewniających odciążenie szczelności strefy gaszenia;
  • omawia zasady oceny integralności strefy gaszenia;
  • omawia algorytm uruchamiania zamontowanej instalacji SUG-G.
 2. Omawia elementy składowe dokumentacji projektowej  SUG-G:
  • omawia dokumentację projektową SUG-G, w tym: projekt techniczny, dokumentację techniczno-ruchową oraz eksploatacyjną;
  • omawia etapy procesu sporządzania projektu technicznego SUG-G;
  • wymienia dokumenty przekazywane zamawiającemu: protokoły odbiorów, instrukcje obsługi urządzeń SUG-G, książkę pracy systemu SUG-G;
  • wymienia dokumenty potwierdzające dopuszczenia urządzeń, elementów, materiałów montażowych do stosowania w instalacjach SUG-G zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wymienia i omawia elementy rysunku technicznego istotne z punktu widzenia instalacji SUG-G, w tym oznaczenia graficzne;
  • omawia proces zgłaszania uwag do dokumentacji projektowej.

ZESTAW 3.  MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI SUG-G

 1. Czyta projekt techniczny, dokumentację wykonawczą  i techniczno-ruchową instalacji SUG-G:
  • wskazuje umiejscowienie elementów instalacji SUG-G na schemacie ideowym;
  • rozróżnia urządzenia, elementy i materiały instalacyjne SUG-G wyszczególnione w dokumentacji projektowej;
  • rozróżnia armaturę zastosowaną do budowy instalacji SUG-G;
  • wskazuje poprowadzenie rurociągów gaśniczych w projekcie instalacji SUG-G;
  • rozróżnia kable zastosowane w instalacji SUG-G;
  • wskazuje poprowadzenie instalacji elektrycznej w projekcie instalacji SUG-G;
  • omawia specyfikację ilościową i jakościową urządzeń, elementów i materiałów instalacyjnych SUG-G oraz gazowych środków gaśniczych;
  • omawia wytyczne producenta do montażu elementów SUG-G;
  • wymienia czynności wynikające z algorytmów działania instalacji SUG-G;
  • wymienia czynności wynikające z instrukcji montażu instalacji SUG-G;
  • wymienia czynności wynikające z instrukcji konserwacji instalacji i obsługi technicznej.
 2. Konserwuje instalację SUG-G:
  • omawia zakres czynności konserwacji i przeglądu instalacji SUG-G;
  • omawia częstotliwość konserwacji i przeglądów instalacji SUG-G;
  • przeprowadza przegląd instalacji SUG-G;
  • omawia czynności, które należy przeprowadzić w przypadku zmian w instalacji SUG-G oraz zmian w obiekcie budowlanym;
  • przeprowadza naprawy lub wymianę uszkodzonych elementów instalacji SUG-G;
  • omawia zasady prowadzenia książki eksploatacji, przeglądów, napraw i kontroli instalacji SUG-G;
  • omawia zasady współpracy z administratorem chronionego obiektu budowlanego;
  • omawia zasady konserwacji po alarmowym zadziałaniu instalacji SUG-G;
  • omawia zasady bezpieczeństwa personelu przebywającego w strefach chronionych instalacji SUG-G;
  • omawia zasady przeprowadzenia szkoleń aktualizacyjnych z zakresu obsługi instalacji SUG-G oraz dokumenty z tym związane.
 3. Montuje instalację SUG-G:
  • omawia zasady trasowania rurociągów gaśniczych;
  • omawia zasady prowadzenia i mocowania rurociągów gaśniczych;
  • dobiera elementy gwintowane rurociągów gaśniczych i uzasadnia wybór;
  • dobiera elementy zestawu narzędzi niezbędnych do montażu instalacji SUG-G;
  • dobiera elementy instalacji przeznaczone do montażu według dostarczonej dokumentacji wykonawczej i techniczno-ruchowej instalacji SUG-G;
  • przeprowadza montaż instalacji SUG-G w oparciu o otrzymaną dokumentację wykonawczą i techniczno-ruchową;
  • przeprowadza montaż konstrukcji wsporczych rurociągów gaśniczych;
  • omawia przejścia rurociągów gaśniczych przez przeszkody budowlane;
  • przeprowadza test szczelności wykonanego przez siebie rurociągu gaśniczego;
  • przygotowuje protokół z przeprowadzonego testu szczelności rurociągu gaśniczego;
  • przeprowadza znakowanie oraz opisuje elementy systemów rurociągów gaśniczych;
  • omawia sposoby usuwania nieszczelności rurociągów gaśniczych;
  • omawia proces zgłaszania zmian w montażu instalacji do dokumentacji powykonawczej.
 4. Przygotowuje instalację SUG-G do eksploatacji:
  • omawia rodzaje prób odbiorowych i czynności z nich wynikające;
  • wymienia obowiązki montera związane z uczestnictwem w odbiorze instalacji SUG-G;
  • omawia ręczne mechaniczne uruchomienie instalacji SUG-G;
  • omawia zasady przygotowania i elementy atestów (certyfikatów) instalacyjnych;
  • omawia zasady przygotowania dokumentacji powykonawczej i jej składniki;
  • przeprowadza instruktaż obsługi instalacji SUG-G oraz dokumenty z tym związane.