ZESTAWY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I POSZCZEGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ ORAZ KRYTERIA WERYFIKACJI ICH OSIĄGNIĘCIA

ZESTAW 1. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU I KONSERWACJI TECHNICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 1. Charakteryzuje zagadnienia związane z montażem i konserwacją systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia zjawiska pożarowe związane z pożarem w obiektach budowlanych;
  • omawia rodzaje urządzeń przeciwpożarowych;
  • omawia zasady klasyfikacji kabli i zespołów kablowych ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej;
  • omawia rodzaje i elementy projektu technicznego;
  • omawia warunki dopuszczenia do użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej;
  • omawia zasady w zachowaniu bezpieczeństwa systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, uwzględniając w tym cyberbezpieczeństwo.
 2. Charakteryzuje aktualny stan prawny dotyczący montażu  i konserwacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:
  • omawia aktualne akty prawne regulujące montaż, konserwację systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • omawia aktualne przepisy prawa regulujące zasady ewakuacji w obiektach budowlanych;
  • omawia aktualne przepisy prawa regulujące zasady BHP, ochrony środowiska i ergonomii dotyczące montażu oraz konserwacji systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

ZESTAW 2. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU I KONSERWACJI INSTALACJI SSP I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

 1. Charakteryzuje zasady montażu i konserwacji instalacji SSP  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • omawia zasady dotyczące przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia rodzaje i elementy urządzeń instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz ich parametry;
  • omawia zasady posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową w zakresie montażu i konserwacji instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady rozmieszczania podzespołów wchodzących w skład instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, np.: rozmieszczania czujek dymu, czujek ciepła, czujek płomienia, czujek multidetektorowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optycznych i akustycznych;
  • omawia zasady rozmieszczania zasysających czujek dymu;
  • omawia sposoby ograniczenia fałszywych alarmów i minimalizacji ich skutków;
  • omawia zasady dotyczące montażu central SSP w obiektach budowlanych;
  • omawia zasady dotyczące zasilania elektroenergetycznego instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady magazynowania, składowania oraz transportu elementów i materiałów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia algorytm uruchamiania zamontowanej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
 2. Omawia elementy składowe dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • omawia elementy dokumentacji projektowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w tym: projekt techniczny, dokumentacja techniczno-ruchowa oraz eksploatacyjna;
  • wymienia rodzaje dokumentów przekazywanych zamawiającemu w tym: protokoły odbioru, instrukcje obsługi urządzeń, książkę pracy instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wymienia dokumenty potwierdzające dopuszczenia urządzeń, elementów, materiałów montażowych do stosowania w instalacjach SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wymienia i omawia elementy rysunku technicznego istotne z punktu widzenia instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, w tym oznaczenia graficzne;
  • omawia proces zgłaszania uwag do dokumentacji projektowej.

ZESTAW 3. MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI SSP I STEROWANIA URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

 1. Czyta projekt techniczny, dokumentację wykonawczą  i techniczno-ruchową instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • wskazuje umiejscowienie elementów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi na schemacie ideowym;
  • rozróżnia urządzenia, elementy i materiały instalacyjne SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi wyszczególnione w dokumentacji projektowej;
  • rozróżnia kable zastosowane w instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wskazuje poprowadzenie tras kablowych w projekcie instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia specyfikację ilościową i jakościową urządzeń, elementów i materiałów instalacyjnych SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wymienia czynności wynikające z matrycy sterowań instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wymienia parametry ustawień działania instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wymienia czynności wynikające z instrukcji montażu instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • wymienia czynności wynikające z instrukcji konserwacji i obsługi technicznej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
 2. Montuje instalację SSP  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi:
  • dobiera narzędzia niezbędne do montażu instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • dobiera elementy instalacji przeznaczone do montażu według dostarczonej dokumentacji wykonawczej i techniczno-ruchowej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • przeprowadza montaż instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi w oparciu o otrzymaną dokumentację wykonawczą i techniczno-ruchową;
  • omawia proces zgłaszania zmian w montażu instalacji do dokumentacji powykonawczej.
 3. Przygotowuje instalację SSP  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi do eksploatacji:
  • wymienia obowiązki montera związane z uczestnictwem w odbiorze instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia rodzaje prób odbiorczych i czynności z nich wynikające;
  • przeprowadza uruchomienie zamontowanej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • przeprowadza pomiary uruchomionej instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • przygotowuje raport z uruchomienia instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady przygotowania i elementy atestów instalacyjnych (certyfikat montażu);
  • omawia elementy dokumentacji powykonawczej;
  • przeprowadza instruktaż obsługi instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
 4. Konserwuje instalację SSP  i sterowania urządzeniami przeciwpożarowym:
  • omawia zakres czynności konserwacji i przeglądu instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia częstotliwość konserwacji i przeglądów instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • przeprowadza przegląd instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia czynności, które należy przeprowadzić w przypadku zmian w instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz zmian w obiekcie budowlanym;
  • przeprowadza wymianę uszkodzonych elementów instalacji SSP;
  • omawia zasady prowadzenia książki pracy instalacji, przeglądów, napraw i kontroli instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady współpracy z administratorem chronionego obiektu;
  • omawia zasady konserwacji po alarmowym zadziałaniu instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • omawia zasady przeprowadzenia instruktażu aktualizacyjnego z zakresu obsługi instalacji SSP i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz dokumenty z tym związane.