11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia  jest przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych, projektowaniem, doborem i  instalacją kabli w obiektach budowlanych, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie.
mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

mgr inż. Anna Dziechciarz

W 2012 r. uzyskała dyplom inż. technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, a w 2013 dyplom mgr inż. inżynierii chemicznej tejże uczelni. Od 2013 roku pracuje w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Na co dzień zajmuje się badaniami reakcji na ogień wyrobów budowlanych oraz  przewodów i kabli. Auditor ZKP.

mgr inż. Piotr Kaczmarzyk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2015 r. specjalista w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Wykonawca badań ogniowych, autor publikacji, analiz numerycznych i opracowań technicznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

Program

 1. Wymagania formalno-prawne, dopuszczenia, certyfikacja.
 2. Klasyfikacja reakcji na ogień,zastosowanie poszczególnych kabli w budynku. Metody oceny i badań reakcji kabli na ogień.
  Omówienie metod i klasyfikacja kabli ze względu na reakcję na ogień. Przykłady zastosowania poszczególnych grup kabli w budynku. Na zajęciach praktycznych - omówienie stanowisk i pokaz przykładowych badań.
 3. Sposoby układania i prowadzenia kabli w budynkach.
  Obciążalność prądowa, dobór zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych. Metody diagnostyki instalacji. Wczesna detekcja uszkodzeń.
 4. Omówienie doboru kabli do poszczególnych urządzeń ze względu na parametry elektryczne, wymagania ochrony przeciwporażeniowej i spadki napięć. Podane zostaną przykłady i możliwości wczesnej detekcji uszkodzeń za pomocą termowizji i detektorów iskrzenia.
 5. Wymagania techniczno-budowlane zapewniające funkcjonowanie urządzeń w warunkach pożaru.
  Omówienie wymagań techniczno- budowlanych wynikających z przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej, zasady wykonania i zabezpieczenia szybów kablowych (szachtów), prowadzenie kabli w budynku. Przykładowy czas działania poszczególnych urządzeń w warunkach pożaru.
 6. Kable w instalacjach zasilających i sterujących urządzeń przeciwpożarowych, kable do zasilanie pompowni pożarowych.
  Omówienie rodzajów kabli, ich parametry, dobór do konkretnych zastosowań: kable niskoprądowe, zasilające i energetyczne, kable odporne na działanie wody, prowadzenie kabli w budynku i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
  Omówienie zostaną poszczególnych metod badania kabli w zakresie zapewnienia ich odporności na wysoką temperaturę, zapewnienia ciągłości zasilania, zastosowanie i przydatność poszczególnych metod. Stan formalno-prawny i dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej.
 7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, usytuowanie, działanie i wymagania w zakresie zapewnienia niezawodności działania, źródła zasilania.
  Omówienie zagadnienia związanego z działaniem PWP, jego usytuowaniem w budynku, rozwiązania zapewniające jego niezawodne działanie, a także wymagania dla podstawowego i rezerwowego źródła zasilania, układy samoczynnego załączenia rezerwy, stacje transformatorowe, zasilacze, zabezpieczenia szynoprzewodów. Wymagania formalno-prawne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: zagrożenia pożarowe.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii