Do odwołania wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

             12681 uczestników                                                          
6480 wydanych certyfikatów                         
  3873  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia  jest przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych.

Uczestnikom szkolenia on-line na Platformie e-learningowej zostaną udostępnione materiały w formie pdf.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych, projektowaniem, doborem i  instalacją kabli w obiektach budowlanych, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie;
mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

mgr inż. Anna Dziechciarz

W 2012 r. uzyskała dyplom inż. technologii chemicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, a w 2013 dyplom mgr inż. inżynierii chemicznej tejże uczelni. Od 2013 roku pracuje w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Na co dzień zajmuje się badaniami reakcji na ogień wyrobów budowlanych oraz  przewodów i kabli. Auditor ZKP.

mgr inż. Piotr Kaczmarzyk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2015 r. specjalista w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie. Wykonawca badań ogniowych, autor publikacji, analiz numerycznych i opracowań technicznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.

Program

 1. Wymagania formalno-prawne, dopuszczenia, certyfikacja.
 2. Klasyfikacja reakcji na ogień,zastosowanie poszczególnych kabli w budynku. Metody oceny i badań reakcji kabli na ogień.
  Omówienie metod i klasyfikacja kabli ze względu na reakcję na ogień. Przykłady zastosowania poszczególnych grup kabli w budynku. Na zajęciach praktycznych - omówienie stanowisk i pokaz przykładowych badań.
 3. Sposoby układania i prowadzenia kabli w budynkach.
  Obciążalność prądowa, dobór zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych. Metody diagnostyki instalacji. Wczesna detekcja uszkodzeń.
 4. Omówienie doboru kabli do poszczególnych urządzeń ze względu na parametry elektryczne, wymagania ochrony przeciwporażeniowej i spadki napięć. Podane zostaną przykłady i możliwości wczesnej detekcji uszkodzeń za pomocą termowizji i detektorów iskrzenia.
 5. Wymagania techniczno-budowlane zapewniające funkcjonowanie urządzeń w warunkach pożaru.
  Omówienie wymagań techniczno- budowlanych wynikających z przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej, zasady wykonania i zabezpieczenia szybów kablowych (szachtów), prowadzenie kabli w budynku. Przykładowy czas działania poszczególnych urządzeń w warunkach pożaru.
 6. Kable w instalacjach zasilających i sterujących urządzeń przeciwpożarowych, kable do zasilanie pompowni pożarowych.
  Omówienie rodzajów kabli, ich parametry, dobór do konkretnych zastosowań: kable niskoprądowe, zasilające i energetyczne, kable odporne na działanie wody, prowadzenie kabli w budynku i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
  Omówienie zostaną poszczególnych metod badania kabli w zakresie zapewnienia ich odporności na wysoką temperaturę, zapewnienia ciągłości zasilania, zastosowanie i przydatność poszczególnych metod. Stan formalno-prawny i dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej.
 7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, usytuowanie, działanie i wymagania w zakresie zapewnienia niezawodności działania, źródła zasilania.
  Omówienie zagadnienia związanego z działaniem PWP, jego usytuowaniem w budynku, rozwiązania zapewniające jego niezawodne działanie, a także wymagania dla podstawowego i rezerwowego źródła zasilania, układy samoczynnego załączenia rezerwy, stacje transformatorowe, zasilacze, zabezpieczenia szynoprzewodów. Wymagania formalno-prawne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią COVID-19, do odwołania nie podejmujemy się prowadzenia szkoleń stacjonarnych, mamy dla Państwa alternatywę w postaci szkoleń realizowanych przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB.  

Organizację szkolenia będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za szkolenie, aby uzyskać dostęp do Platformy.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie dostępne będą:

 • program ClickMeeting, umożliwiający zdalne połączenie z wykładowcą w czasie rzeczywistym (słyszą Państwo głos wykładowcy, na czacie, który jest elementem tego samego narzędzia informatycznego, piszą Państwo potencjalne pytania dotyczące zakresu szkolenia, na które wykładowca odpowiada na bieżąco do wszystkich słuchaczy),
 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się lub prezentacje w plikach do odsłuchania,
 • mogą zostać udostępnione filmy lub inne materiały szkoleniowe,
 • interakcja z wykładowcami w formie pisemnego chatu. Podczas chatu będzie możliwość zadawania pytań w formie pisemnej i otrzymania odpowiedzi od wykładowcy,
 • zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia, będzie do Państwa wysyłane wraz z fakturą za szkolenie pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jest to jedyna forma w jakiej obecnie możemy zrealizować szkolenia.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: zagrożenia pożarowe.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii