11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest omówienie tematyki związanej z przepisami z zakresu ochrony ppoż. dotyczącymi drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych stosowanych w obiektach budowlanych. Przekazanie informacji o dostępnych na rynku produktach przeznaczonych do zamykania otworów w ścianach i stropach oddzielenia ppoż.. Zaznajomienie z wymaganiami producentów na temat wykonywania montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji drzwi ppoż. Przygotowanie do samodzielnego doboru produktu o odpowiednich parametrach pożarowych, wykonania prawidłowego montażu, profesjonalnego przeglądu i konserwacji drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • instalatorów i konserwatorów drzwi przeciwpożarowych,
 • konserwatorów gaśnic i urządzeń ppoż. planujących poszerzenie zakresu wykonywanych usług,
 • pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej sprawujących nadzór nad warunkami ochrony ppoż. w obiektach budowlanych,
 • inspektorów ochrony ppoż.,
 • innych osób sprawujących nadzór nad sprawnością techniczną stałego wyposażenia budynków.
Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 700,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB )
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie.
CNBOP-PIB & Biatech Sp. z o.o.

Wykładowcami podczas szkolenia będą specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz z przedstawicielami firmy Biatech Sp. z o.o.

kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB związany z działalnością certyfikacyjną i dopuszczeniową Instytutu. Prowadził procesy certyfikacji systemów i podzespołów urządzeń gaśniczych i zabezpieczających oraz wykonywał oceny warunków produkcji wyrobów do ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Autor lub współautor kilkunastu publikacji (rozdziałów w monografiach, artykułów, standardów, referatów) poświęconych tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Przeprowadził kilkadziesiąt wystąpień podczas szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w procesach tłumaczenia na język polski norm europejskich m.in. zmiany A1 do normy PN-EN 12845 dla urządzeń tryskaczowych, EN 13565-1 dla podzespołów urządzeń gaśniczych pianowych oraz norm serii EN 671 dla hydrantów wewnętrznych. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

I dzień

 1. Klasy odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć przeciwpożarowych w odniesieniu do klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz kryteria uzupełniające;
 2. Drzwi przeciwpożarowe. Właściwości techniczne. Wymagania. Oznakowanie;
 3. Bramy przeciwpożarowe. Właściwości techniczne. Wymagania. Oznakowanie;
 4. Kurtyny przeciwpożarowe. Właściwości techniczne. Wymagania. Oznakowanie;
 5. Systemy sterowania drzwiami przeciwpożarowymi lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi.
 6. Procesy technologiczne w zakładzie produkcyjnym, a wydzielenie strefy pożarowej drzwiami przeciwpożarowymi lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi. Nietypowe rozwiązania.

II dzień

 1. Dobór drzwi przeciwpożarowych, bram przeciwpożarowych i kurtyn przeciwpożarowych do obiektu budowlanego pod względem funkcjonalności, przeznaczenia i wykonania;
 2. Technika montażu i wymagania producentów drzwi przeciwpożarowych i zamknięć przeciwpożarowych;
 3. Przeglądy okresowe i konserwacja drzwi przeciwpożarowych i zamknięć przeciwpożarowych. Skrzynka konserwatora. Programy wspomagające;
 4. Drzwi przeciwpożarowe i zamknięcia ogniowe na drodze ewakuacyjnej;
 5. Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

III dzień

 1. Zamknięcia przeciwpożarowe w ujęciu oceny zgodności – certyfikacja, aprobatyzacja. Co?  Gdzie?  Kiedy?;
 2. Egzamin

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB OBOWIĄZUJĄCY OD 15.02.2019

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska I O/Otwock 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie drzwi przeciwpożarowe.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób