19249 uczestników                                                          
7368 wydanych certyfikatów                         
  6060  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka. Szkolenie realizowane z wykorzystaniem Platformy e-learningowej
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 9

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Osoby nie będące rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podchodzą DOBROWOLNIE do testu na zakończenie szkolenia. Niezależnie od podjętej decyzji, zarówno w przypadku podejścia do testu lub nie otrzymują Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Wariant I – RZECZOZNAWCA
950,00 zł brutto / osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)
Wariant II – RZECZOZNAWCA
900,00 zł brutto / osoba (w pakiecie ze szkoleniem: Wymagania, stosowanie i projektowanie stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych – szkolenie CNBOP-PIB 06.12.2023 koszt szkolenia „SSP DSO” dla rzeczoznawcy wynosi 900,00 zł brutto)
Wariant III - KANDYDAT NA RZECZOZNAWCĘ
350,00 zł brutto / osoba (promocyjna cena szkolenia możliwa pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 15 rzeczoznawców – o kwocie wpłaty zostaniecie Państwo poinformowani przez organizatora po zakończeniu rekrutacji)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
 • Obiad, serwis kawowy dla uczestnika w formie stacjonarnej;
mgr inż. Paweł Stępień

Od 2006 roku pracownik Centrum Naukowo-Badawczzego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie. Od 2009 roku na stanowisku kierownika Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Członek komitetów technicznych przy PKN - KT264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej oraz KT 306  ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Specjalizacja w zakresie badania EMC i zasilaczy pożarowych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

dr inż. Tomasz Popielarczyk

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, jako Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi, w tym badaniami funkcjonalnymi, środowiskowymi oraz kompatybilności elektromagnetycznej, na potrzeby certyfikacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, głównie central i głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów zasilania. Wieloletni auditor wiodący lub techniczny dokonuje ocen zakładowej kontroli produkcji badanych wyrobów. Autor publikacji na tematy związane z ochroną przeciwpożarową budynków i obiektów budowlanych. Specjalista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

mgr inż. Urszula Garlińska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autorka pracy dyplomowej: „Optymalizacja wybranych warunków akustycznych pomieszczenia w kontekście zastosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych” wyróżnionej przez Komendanta-Rektora SGSP i nagrodzona III miejscem w konkursie prac dyplomowych SITP. Od 2013 pracownik Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB, w którym zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Doświadczenie zawodowe

 • badanie na potrzeby certyfikacji elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
 • wykonywanie czynności auditora podczas inspekcji zakładowych kontroli produkcji.

Publikacje

 • Popielarczyk T., Garlińska U., Michalak P., Pawłowski S., "Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych”, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 39, nr 3/2015.
 • Popielarczyk T., Garlińska U., Michalak P., "Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru”, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Vol. 39, nr 3/2015.
 • Popielarczyk T., Garlińska U., Sowa T., „Wymagania dla czujek dymu dedykowanych do instalowania w kanałach wentylacyjnych”, Ochrona Mienia i Informacji nr 4/2015.

Działalność dydaktyczna

 • SGSP - Praktyka dowódczo – instruktorska podczas szkolenia podstawowego w zawodzie strażak (2012 r.)
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP.

Seminaria, konferencje

 • Wystąpienie podczas konferencji naukowej „Ochrona przeciwpożarowa w budynkach użyteczności publicznej” – prezentacja „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze – wytyczne odnośnie projektowania i zrozumiałości mowy” (2013 r.)
dr inż. Michał Chmiel
 • Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz III stopnia w Akademii Sztuki Wojennej
 • Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie
 • Wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów z zakresu, zasilania urządzeń przeciwpożarowych, wentylacji pożarowej i przeciwpożarowych wyłączników prądu, stałych urządzeń gaśniczych wodnych i pianowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Autor/współautor kilkudziesięciu  publikacji z obszaru oceny zgodności, sprzętu pożarniczego, pojazdów oraz technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Prelegent na licznych konferencjach naukowych i warsztatach w zakresie tematyki dopuszczania do użytkowania  i stosowania wyrobów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Auditor inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO)

Wymagania, stosowanie i projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych – szkolenie CNBOP-PIB

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

Szkolenie hybrydowe – możliwość wyboru uczestniczenia w szkoleniu stacjonarnym lub on-line (wybór zaznaczamy w karcie zgłoszeniowej) – zasady organizacji dostępne są w Regulaminie przedsięwzięć szkoleniowych

Szkolenie hybrydowe w formie stacjonarnej zostanie zorganizowane pod warunkiem zebrania się grupy co najmniej 10 uczestników. W innym przypadku szkolenie odbędzie się tylko w formie online.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora do dnia 13.11.2023, po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce