20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04, kom. 692 149 552
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka. Możliwość uczestnictwa on-line
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 9

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Osoby nie będące rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podchodzą DOBROWOLNIE do testu na zakończenie szkolenia. Niezależnie od podjętej decyzji, zarówno w przypadku podejścia do testu lub nie otrzymują Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Wariant I – RZECZOZNAWCA
950,00 zł brutto / osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)
Wariant II – RZECZOZNAWCA
900,00 zł brutto / osoba (w pakiecie ze szkoleniem: Wymagania, stosowanie i projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych – szkolenie CNBOP-PIB 06.12.2023 koszt szkolenia „SUG T” dla rzeczoznawcy wynosi 900,00 zł brutto)
Wariant III - KANDYDAT NA RZECZOZNAWCĘ
350,00 zł brutto / osoba (promocyjna cena szkolenia możliwa pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 15 rzeczoznawców – o kwocie wpłaty zostaniecie Państwo poinformowani przez organizatora po zakończeniu rekrutacji)

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
  • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
  • Obiad, serwis kawowy dla uczestnika w formie stacjonarnej;
mgr inż. Dariusz Pietrzela
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Świetnicki

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych, systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, systemach wentylacji pożarowej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 - Edition 1999 „Instalacja systemów tryskaczowych”, autor lub współautor blisko 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków, a także kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej.

dr inż. Michał Chmiel

Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie. Pełni funkcję audytora inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO). Pracuje również jako wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów

mgr inż. Małgorzata Sawczuk

Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Budowli” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Autorka wielu referatów oraz artykułów branżowych publikowanych m.in. w kwartalniku „Ochrona Przeciwpożarowa” dotyczących zagadnień związanych z projektowaniem, wymaganiami i odbiorami urządzeń tryskaczowych. Autorka oraz współautorka projketów w obiektach budowalnych na terenie kraju m.in. dla Portu Lotniczego we Wrocławiu, Centrum handlowego - Galeria Jurajska w Częstochowie, kompleksu mieszkaniowego ‘Galeria Park’, Pałacu Saskiego, Hilton Housing, Opery Podlaskiej w Białymstoku, Euro Power Centrum. Wśród projektów zagranicznych znaleźć można realizacje dla Selfridges – budynku handlowego przy Oxford Street w Londynie, Betty&Gordon Moore Library, Great Western House, University of Bath, Vauxhall Tower - wszystkie te obiekty zlokalizowane są w Anglii. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w zakresie systemów instalacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych - urządzenia gaśnicze. Projektantka instalacji tryskaczowej zgodnie z polską normą PN-EN 12845:2008, normą amerykańską NFPA-13, wytycznymi FM, wytycznymi VdS. Projektantka instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z normami polskimi oraz urządzeń trsykaczowych. Ekspert w zakresie standardów brytyjskich.

Wymagania, stosowanie i projektowanie stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych - szkolenie CNBOP-PIBIB

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

Szkolenie hybrydowe – możliwość wyboru uczestniczenia w szkoleniu stacjonarnym lub on-line (wybór zaznaczamy w karcie zgłoszeniowej) – zasady organizacji dostępne są w Regulaminie przedsięwzięć szkoleniowych

Szkolenie hybrydowe w formie stacjonarnej zostanie zorganizowane pod warunkiem zebrania się grupy co najmniej 10 uczestników. W innym przypadku szkolenie odbędzie się tylko w formie online.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora do dnia 13.11.2023, po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce