20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04, kom. 692 149 552
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 5 pkt.

Ilość godzin: 20

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Osoby nie będące rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podchodzą DOBROWOLNIE do testu na zakończenie szkolenia. Niezależnie od podjętej decyzji, zarówno w przypadku podejścia do testu lub nie otrzymują Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Koszt szkolenia
1 500,00 zł brutto / osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Test na zakończenie szkolenia w wersji papierowej;
 • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
 • Obiad i serwis kawowy;
mgr inż. Jan Pacuk

Absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydziału Elektrycznego. Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania i uruchamiania instalacji i systemów DSO. Konstruktor systemów elektroakustycznych, specjalizacja dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Współautor artykułów naukowych i branżowych w tym m.in. wytycznych projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych (2021) wydanych przy współpracy z SITP WP oraz CNBOP-PIB. Obecnie dyrektor działu rozwoju w spółce pAudio Technologies Sp. z o.o. projektującej i produkującej urządzenia ochrony przeciwpożarowej.

Jarosław Adamczyk

Ekspert w zakresie akustyki i elektroakustyki, przedsiębiorca, innowator lubiący wyzwania, praktyk ceniący sobie solidne przygotowanie teoretyczne, członek MENSY, pilot samolotowy.

Wykształcenie: Politechnika Gdańska, Wydział ETI – inżynieria dźwięku i obrazu – mgr inż.;

Projekty B+R:  Ekoefektywna metoda zwiększania izolacyjności akustycznej przegród,  Innowacyjny system rozgłoszeniowo – komunikacyjny,  Intel Technology Poland Ltd w Gdańsku,  System aktywnej redukcji hałasu central wentylacyjnych,  Hybrydowy ustrój dźwiękochłonny

Wybrane Projekty Inżynierskie:  Intel Technology Poland Ltd w Gdańsku, Arena Kraków, Arena Gliwice, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Wybrane publikacje: "Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych", CNBOP/ SITP, Warszawa, 2021

Doświadczenie zawodowe: Ekspert merytoryczny NCBiR, Biegły sądowy ds. akustyki przy SO w Gdańsku, Pracownia Projektów Akustycznych Jarosław Adamczyk, Ambient System sp. z o.o, Centrum Techniki Okrętowej S. A., Politechnika Gdańska, Wydział ETI.

Umiejętności:

 • biegłe posługiwanie się pakietami biurowymi (Microsoft Office), programami do obróbki grafiki rastrowej, programami symulacyjnymi opartymi o metodę promieniową (np. EASE, CATT–Acoustic, IMMI),
 • programowanie w środowisku MATLAB i Simulink
 • znajomość środowiska LabVIEW
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania typu CAD
 • bardzo dobra znajomość systemu LaTeX
 • znajomość zasad tworzenia i czytania dokumentacji technicznych oraz ekspertyz, umiejętność zaplanowania, przeprowadzenia i udokumentowania prac, znajomość i rozumienie nowoczesnych metod i technik pomiarowych oraz obliczeniowych, doświadczenie w wykonywaniu badań zarówno terenowych jak i laboratoryjnych, znajomość nowoczesnych technik akwizycji, analizy i przetwarzania sygnałów DSP, bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z elektroakustyką i psychofizjologią słuchu,
 • znajomość norm i przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska oraz Prawa patentowego, łatwość przyswajania nowych technologii i umiejętności, znajomość zasad certyfikacji i akredytowania, potrzeba ciągłego rozwoju, ukierunkowanie na osiąganie zdefiniowanych celów, umiejętność planowania prac i bieżącej weryfikacji planów, komunikatywność, zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnie oraz w grupie, skrupulatność, zdolności analityczne i organizacyjne,
 • umiejętność posługiwania systemami pomiarowymi: B&K, Norsonic, Svantek, NTI, Aurora, Dirac, SpectraLab, Audio Precision.
mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYJNE Stowarzyszenia DAFA. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska). Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

Dariusz Pietryk

W 1994 roku ukończył Politechnikę Szczecińską jako mgr inż. w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz Politechnikę Koszalińską w 2002 roku jako inż. w zakresie sieci i instalacje sanitarne. Od roku 1994 pracuje jako lider zespołów inżynierów, którzy zajmują się instalacjami ppoż., w szczególności instalacjami specjalnymi i gaśniczymi gazowymi od procesu projektowania po realizację. Posiada liczne szkolenia, certyfikaty, autoryzacje i dyplomy światowych producentów stałych urządzeń gaśniczych a także Komendy Głównej PSP, CNBOP i UDT. Od roku 2014 prowadzi część wykładów w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w zakresie szkoleń Stałych Urządzeń Gaśniczych Gazowych.

Harmonogram szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora do dnia 23.09.2024, po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce