19249 uczestników                                                          
7368 wydanych certyfikatów                         
  6060  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest omówienie tematyki związanej z przepisami z zakresu ochrony ppoż. dotyczącymi drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych stosowanych w obiektach budowlanych. Przekazanie informacji o dostępnych na rynku produktach przeznaczonych do zamykania otworów w ścianach i stropach oddzielenia ppoż.. Zaznajomienie z wymaganiami producentów na temat wykonywania montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji drzwi ppoż. Przygotowanie do samodzielnego doboru produktu o odpowiednich parametrach pożarowych, wykonania prawidłowego montażu, profesjonalnego przeglądu i konserwacji drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • instalatorów i konserwatorów drzwi przeciwpożarowych,
 • konserwatorów gaśnic i urządzeń ppoż. planujących poszerzenie zakresu wykonywanych usług,
 • pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej sprawujących nadzór nad warunkami ochrony ppoż. w obiektach budowlanych,
 • inspektorów ochrony ppoż.,
 • innych osób sprawujących nadzór nad sprawnością techniczną stałego wyposażenia budynków.
Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 100,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie/certyfikat o realizacji szkolenia;
CNBOP-PIB & Biatech Sp. z o.o.

Wykładowcami podczas szkolenia będą specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz z przedstawicielami firmy Biatech Sp. z o.o.

dr inż. Michał Chmiel
 • Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz III stopnia w Akademii Sztuki Wojennej
 • Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie
 • Wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów z zakresu, zasilania urządzeń przeciwpożarowych, wentylacji pożarowej i przeciwpożarowych wyłączników prądu, stałych urządzeń gaśniczych wodnych i pianowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Autor/współautor kilkudziesięciu  publikacji z obszaru oceny zgodności, sprzętu pożarniczego, pojazdów oraz technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Prelegent na licznych konferencjach naukowych i warsztatach w zakresie tematyki dopuszczania do użytkowania  i stosowania wyrobów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Auditor inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO)

I dzień

 1. Klasy odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć przeciwpożarowych w odniesieniu do klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz kryteria uzupełniające;
 2. Drzwi przeciwpożarowe. Właściwości techniczne. Wymagania. Oznakowanie;
 3. Bramy przeciwpożarowe. Właściwości techniczne. Wymagania. Oznakowanie;
 4. Kurtyny przeciwpożarowe. Właściwości techniczne. Wymagania. Oznakowanie;
 5. Systemy sterowania drzwiami przeciwpożarowymi lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi.
 6. Procesy technologiczne w zakładzie produkcyjnym, a wydzielenie strefy pożarowej drzwiami przeciwpożarowymi lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi. Nietypowe rozwiązania.

II dzień

 1. Dobór drzwi przeciwpożarowych, bram przeciwpożarowych i kurtyn przeciwpożarowych do obiektu budowlanego pod względem funkcjonalności, przeznaczenia i wykonania;
 2. Technika montażu i wymagania producentów drzwi przeciwpożarowych i zamknięć przeciwpożarowych;
 3. Przeglądy okresowe i konserwacja drzwi przeciwpożarowych i zamknięć przeciwpożarowych. Skrzynka konserwatora. Programy wspomagające;
 4. Drzwi przeciwpożarowe i zamknięcia ogniowe na drodze ewakuacyjnej;
 5. Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru.

III dzień

 1. Ocena zgodności wyrobów.Wymagania i praktyczne aspekty prowadzonej działalności;
 2. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce