20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Szkolenie nagrodzone złotym medalem Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP SAWO 2012

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z projektowaniem, doborem, montażem, użytkowaniem oraz konserwacją stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych stosowanych do ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych. Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), reguluje § 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru. W ramach spotkania przewidziany został pokaz zadziałania systemu gaśniczego certyfikowanego przez VdS.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób oferujących i wykonujących usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych, rzeczoznawców oraz specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 600,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie/ certyfikat o realizacji szkolenia;
mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak

Pełni służbę w Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie, na stanowisku starszego specjalisty w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Specjalizuje się w obszarze ochrony przeciwpożarowej, technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Absolwent studiów dziennych inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów inżynierskich na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej. Oficer PSP.

dr inż. Marcin Cisek

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarne oraz Wspólnik w firmie Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Spółka Jawna. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskany w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Prowadzi działalność naukową, popularyzatorską oraz edukacyjną. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, analizy ryzyka oraz komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Absolwent I rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, współautor przepisów ochrony przeciwpożarowej.

st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Oficer pożarnictwa, ukończył studia dzienne magisterskie w zakresie specjalności technicznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku).

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jacek Świetnicki

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych, systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej, systemach wentylacji pożarowej. Redaktor polskiej wersji językowej amerykańskiej normy NFPA 13 - Edition 1999 „Instalacja systemów tryskaczowych”, autor lub współautor blisko 35 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii w zakresie technicznego wyposażenia przeciwpożarowego budynków, a także kilkudziesięciu artykułów w prasie specjalistycznej.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami.

dr inż. Michał Chmiel

Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie. Pełni funkcję audytora inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO). Pracuje również jako wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów

Dzień I

 1. Zasady wprowadzania do obrotu podzespołów urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych;
 2. Elementy systemu, klasyfikacja i podział - materiały, rodzaje tryskaczy, urządzenia. Wymagane dokumenty;
 3. NFPA 13 w instalacjach stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych. Podstawowe różnice pomiędzy standardami VDS, NFPA;
 4. Rodzaje systemów. Aktualnie, powszechnie stosowane i dopuszczone;
 5. Warianty SUG- wodnych (w zależności od stopnia złożoności, sposobu sterowania). Prezentacja podstawowych wariantów SUG-wodnych;

Dzień II

 1. Podstawowe zasady w projektowaniu, w zależności od rodzaju obiektu i wymagań – podział na sekcje, obliczenia hydrauliczne, dobór średnic rur, instalacje suche, instalacje dwu warstwowe, dopuszczalne i niezbędne wyłączenia z ochrony za pomocą urządzeń tryskaczowych;
 2. Urządzenia kontrolno – sygnalizacyjne – lokalizacja, funkcje wskaźników przepływu, łączników ciśnieniowych, dzwonu alarmowego, modułów wejściowych;
 3. Sposoby i zasady montażu. Dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać. Rozwiązywanie kolizji systemów przy projektowaniu i wykonawstwie systemów SUG wodnych;
 4. Zasilanie urządzeń SUG zraszaczowych i tryskaczowych energią elektryczną – centrala urządzenia tryskaczowego, wybór i przyporządkowanie źródła zasilania, zasilanie sieci publicznej i własnego agregatu prądotwórczego, zasilanie energią przy użyciu silników wysokoprężnych, przewody do silników elektrycznych pomp zasilających;

Dzień III

 1. Charakterystyka pożarowa obiektu, przepisy, normy, wytyczne;
 2. Scenariusze pożarowe w projektowaniu instalacji tryskaczowych;
 3. Zasilanie instalacji tryskaczowych wodą, ogólne wymagania – źródła wody, rodzaje zasilania wodą, pomiary parametrów przepływu, hydrofor, sieć wodociągowa, zbiornik grawitacyjny, urządzenia pompowe w połączeniu z sieciami wodociągowymi, zbiornikami pośrednimi, zbiorniki zapasu i wodami naturalnymi, zbiorniki pośrednie i zbiorniki zapasu;
 4. Działalność kontrolno – rozpoznawcza PSP w zakresie instalacji tryskaczowych;
 5. Sposoby i zasady montażu. Dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać Rozwiązywanie kolizji systemów przy projektowaniu i wykonawstwie systemów SUG wodnych;

Dzień IV

 1. Konserwacja instalacji tryskaczowej – badania tryskaczy po 10 i 25 latach eksploatacji instalacji tryskaczowej
 2. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce