20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu gaśnic, kocy gaśniczych oraz wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami postępowania w razie powstania pożaru oraz zasadami prawidłowego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów z przedstawieniem wad, zalet i możliwości gaśniczych każdego środka gaśniczego. Część praktyczna obejmuje pokaz gaszenia kontrolowanego pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (różne rodzaje gaśnic, koce gaśnicze, hydranty).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy lub posiadane doświadczenie.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
600,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
  • Serwis kawowy;
  • Zaświadczenie o uczestnictwie;
CNBOP PIB

Wykładowcami podczas szkolenia będą specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

Tematyka szkolenia

  1. Gaśnice oraz koce gaśnicze – budowa, zasady działania;
  2. Hydranty przeciwpożarowe – budowa, zasady działania;
  3. Ewakuacja – znaki bezpieczeństwa, drogi przeciwpożarowe;
  4. Praktyczne użycie gaśnic – pokaz gaszenia, omówienie sposobów gaszenia, praktyczne użycie gaśnic i koca szklanego (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE);
  5. Praktyczne użycie hydrantu wewnętrznego – przygotowanie hydrantu do użycia, pokaz gaszenia, praktyka gaszenia (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce