20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04, kom. 692 149 552
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja
Warszawski Dom Technika „NOT”
ul. Tadeusza Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego
i przedłożonego do KG PSP programu.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom najnowszej wiedzy technicznej dotyczącej projektowania, instalowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym zagadnieniom zwiększającym bezpieczeństwo projektu budowlanego i całej inwestycji, praktyką stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej, zagadnieniom właściwości rzeczowej w przypadku konieczności stosowania odstępstw, a także oddzieleniom przeciwpożarowym, drogom pożarowym i dostępem dla jednostek straży pożarnej.

Część warsztatowa poświęcona będzie metodykom projektowania, instalowania i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, przedstawieniem skutków pożaru w podziemnym garażu dla samochodów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie zabezpieczonym stałym urządzeniem gaśniczym wodnym, a także przedstawiająca nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 5 pkt.

Ilość godzin: 15

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Osoby nie będące rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podchodzą DOBROWOLNIE do testu na zakończenie szkolenia. Niezależnie od podjętej decyzji, zarówno w przypadku podejścia do testu lub nie otrzymują Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Informacje dotyczące kosztu udziału w szkoleniu warsztatowym
0,00 zł brutto / osoba (https://23-3.sem.sitp.org.pl/uczestnictwo)

Obejmuje:

Prelegenci szkolenia

Podczas szkolenia prelegentami będą specjaliści w zakresie bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych.

Praktyka stosowania przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej – szkolenie CNBOP-PIB

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora do dnia 02.10.2023, po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
  3. Informacje dotyczące kosztu udziału w szkoleniu warsztatowym.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce