Komunikat dotyczący prowadzenia procesów dopuszczenia dla opraw oświetlenia awaryjnego przez CNBOP-PIB

Brak zdjęcia
14 kwi 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia dla opraw oświetlenia awaryjnego wprowadzonych procesach zgodnie z pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn.zm.) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy dopuszcza, jako opcję, możliwość stosowania alternatywnych (w stosunku do akumulatorów) źródeł energii elektrycznej, w postaci kondensatorów, występujących w oprawach awaryjnych z własnym zasilaniem.

Wobec powyższego uprzejmie informujemy, iż  do uzyskania dopuszczenia lub zmiany jego zakresu  w omawianym przypadku konieczne będzie, między innymi, uzyskanie stosownych wyników badań wyrobu wykonanych w kompetentnym laboratorium badawczym, w zakresie mających zastosowanie wymaganiach normy PN-EN 60598-2-22:2015. Wymagania funkcjonalne przedmiotowej normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w baterie akumulatorów będą odnoszone do opraw wyposażonych w alternatywne źródło energii elektrycznej, w postaci kondensatora. Każdorazowo, CNBOP-PIB dokona analizy przedstawionych rozwiązań indywidualnie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Jednostką Certyfikującą CNBOP-PIB, tel. (22) 76 93 347, adres e-mail: jcw@cnbop.pl.

 

Dear Sir or Madam,

We kindly inform that in order to obtain a certificate of admittance for emergency lighting luminaires in the processes carried out in accordance with point 13.2 of the appendix to the Regulations of the Minister of the Interior and Administration of 20 June 2007 on a listing of products used to assure public safety or protection of health and life and property, as well as rules for issuance of a certificate of admittance of those products for use (Journal of Laws – Dz. U. No. 143 item 1002 with amended) Scientific and Research Centre for Fire Protection - National Research Institute allows, as an option, the possibility of using alternative (in relation to the batteries) sources of electricity in the form of capacitors, that can be use in  the self-contained emergency luminaires.

Therefore, we kindly inform you that in order to obtain the certificate of admittance or change its scope, it will be necessary, among others, to obtain appropriate test results of the product, made in a competent testing laboratory, within the scope of applicable requirements of PN-EN 60598-2-22:2015. The functional requirements of this standard concerning emergency lighting luminaires equipped with accumulator batteries will apply to luminaires equipped with alternative source of electric energy in the form of a capacitor. Each presented solution will be analysed by CNBOP-PIB individually.

In case of any additional questions, please contact the CNBOP-PIB Certification Department, phone no. (+48 22) 76 93 347, e-mail address: jcw@cnbop.pl.