Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a ASP

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a ASP
24 sty 2024

W dniu 23.01.2024 w CNBOP-PIB odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (MIK) przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP) i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) poświęcone współpracy i działaniom na rzecz ochrony dóbr kultury.

ASP i CNBOP-PIB zawarło porozumienie o współpracy w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych i skuteczności ochrony przeciwpożarowej gromadzonych zbiorów.

W spotkaniu udział wzięli: prof. Andrzej Koss – Dyrektor MIK ASP, dr Piotr Zambrzycki – Twórcy Pogotowia Konserwatorskiego (inicjatywy ogólnie pojętego wsparcia procesu ochrony dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem terenowych badań materiałoznawczych), dr Monika Wyszomirska – Mecenas zajmująca się kwestiami ochrony dóbr kultury i ochrony przeciwpożarowej zarówno w MIK ASP, Ministerstwie Kultury, jak i CNBOP-PIB, mgr Ilona Masa – Kierownik Działu Szkoleń w CNBOP-PIB, st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina – Z-ca Dyrektora CNBOP-PIB.

Dotychczasowe doświadczenia w ramach Pogotowia Konserwatorskiego nakreślają znaczący obszar potrzeb, wyzwań, ale i możliwości optymalizacji procesu ochrony dóbr kultury w naszym kraju. Tematyka podejmowanych działań, współpracy i poszukiwania skuteczniejszych metod ochrony zbytków jest również od lat obszarem prac i inicjatyw Rady Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, do której należą m.in. przedstawiciele CNBOP-PIB i ASP. W Radzie współpracują ze sobą specjaliści zarówno w obszarze ochrony i konserwacji, jak również ochrony przeciwpożarowej.

Mając na celu ciągłe doskonalenie ochrony zabytków poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy konserwatorami zabytków a specjalistami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, podjęto działania mające na celu zintensyfikowanie prac w ramach Pogotowia Konserwatorskiego, wskazując jednocześnie kolejne kroki rozwoju zmierzające do racjonalizacji systemu ochrony dóbr kultury RP.

W pierwszej kolejności planowane jest rozszerzenie zakresu działań Pogotowia Konserwatorskiego o aspekty ochrony przeciwpożarowej, co zainicjowano już poprzez stosowne porozumienie pomiędzy ASP a CNBOP-PIB. Partnerzy podjęli także działania w celu przygotowania cyklu szkoleń, konferencji, sympozjów i warsztatów poświęconych jakże ważnej i złożonej tematyce, jaką jest ochrona dóbr kultury.

Przygotowywane obecnie pierwsze szkolenie CNBOP-PIB i MIK ASP otwiera cykl inicjatyw dydaktycznych, wymiany i upowszechniania wiedzy. Stanowi także zalążek do wypracowywania nowych rozwiązań, standardów i dobrych praktyk w ochronie dóbr kultury.

O ofercie i wynikach tych prac będziemy informować w najbliższym czasie.