II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu

II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu
22 maj 2024

Komunikat nr 4

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej

pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu,

która odbędzie się w dniu 12.06.2024 roku w siedzibie Instytutu

pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów jest cyklicznym wydarzeniem stwarzającym okazję do prezentacji i upowszechniania aktualnych wyników badań, informacji, przeglądu wiedzy i rozwiązań, a także wymiany poglądów i doświadczeń różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym intensywnie rozwijających się nowych technologii, przede wszystkim w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. II Konferencja w zainicjowanym cyklu poświęcona zostanie tematyce szeroko pojętego zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego baterii elektrycznych, magazynów energii a także nowych rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję, która ma sprzyjać formułowaniu wniosków, identyfikowaniu potrzeb i zaproponowaniu działań mających na celu ograniczanie zagrożeń pożarowych powodowanych przez baterie elektryczne stosowane w urządzeniach, pojazdach elektrycznych i instalacjach odnawialnych źródeł energii. Podjęta będzie także tematyka magazynowania energii w kontekście bezpieczeństwa pożarowego, jak również wykorzystania nowych rozwiązań i technologii w ochronie przeciwpożarowej w tym w ratownictwie.  Szczegółowy zakres Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • identyfikacja i ocena zagrożeń powodowanych przez baterie elektryczne;
  • kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i przechowywania baterii elektrycznych;
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe, fizyczne i chemiczne na poziomie ogniw baterii;
  • systemy zarządzania bateriami (np. BMS, TMS);
  • urządzenia, pojazdy elektryczne i instalacje OZE wyposażone w baterie elektryczne jako potencjalne zagrożenie pożarem;
  • wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, wyposażonych w instalacje OZE z magazynowaniem energii elektrycznej, przeznaczonych do parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych;
  • bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii;
  • nowe rozwiązania i technologie w ochronie przeciwpożarowej;
  • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem baterii elektrycznych, magazynów energii.

Konferencja adresowana jest do producentów, projektantów i instalatorów baterii elektrycznych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Postęp technologiczny oraz coraz ambitniejsze cele klimatyczne przyjmowane na poziomie europejskim i światowym wpływają na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) i elektromobilności. Pojazdy elektryczne, a także coraz częściej odnawialne źródła energii, znacząco zależne od warunków pogodowych, wykorzystują do magazynowania energii baterie elektrochemiczne – tzw. baterie elektryczne. Bezpieczne użytkowanie baterii elektrycznych stosowanych w urządzeniach, pojazdach elektrycznych i instalacjach odnawialnych źródeł energii wymaga utrzymania ich ogniw w określonych przedziałach napięcia i temperatury. Utrata kontroli nad zwiększaniem się temperatury ogniwa może doprowadzić do efektu tzw. niestabilności (ucieczki) termicznej (ang. thermal runaway), procesu silnie egzotermicznego i samopodtrzymującego się, w wyniku którego dochodzi do reakcji łańcuchowej poprzez zainicjowanie wzrostu temperatury w kolejnych, często nieuszkodzonych ogniwach, co  w konsekwencji prowadzi do pożaru baterii i urządzenia, które ona zasila. Pożar baterii cechuje się duża dynamiką rozwoju oraz intensywnie wydzielanym dymem i gazem pożarowym. Tematyka konferencji wpisuje się w rynkową potrzebę przeprowadzenia szerszej dyskusji na temat identyfikacji potrzeb oraz poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej baterii elektrycznych, a także metod prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z ich udziałem.

W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych, producenci, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego baterii elektrycznych.

W październiku 2023 roku w siedzibie CNBOP-PIB odbyła się I konferencja z cyklu (zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi pod adresem: https://www.cnbop.pl/pl/konferencje-bnt).

Organizator:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy:

Akademia Pożarnicza

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

European Fire Safety Alliance

Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) der Feuerwehr Dortmund

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

"Ochrona Przeciwpożarowa" Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego

PIME Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

PZU LAB SA

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Patronat honorowy: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Partner technologiczny: Huawei Polska Sp. z o.o.

Komitet naukowy:

Przewodniczący komitetu naukowego: st. bryg. dr hab. inż. Jacek ZBOINA

prof. dr hab. Anna RABAJCZYK

prof. dr hab. Robert SOCHA

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. Katarzyna CHRUZIK

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. Instytutu (CNBOP-PIB)

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB

dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ, prof. AWSB

dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. AWSB

bryg. dr inż. Tomasz KLIMCZAK, prof. uczelni (Apoż)

dr hab. inż. Piotr UCHROŃSKI

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

dr inż. Sylwia PRATZLER-WANCZURA

dr inż. Paweł BUCHWALD

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI

ppłk dr inż. Michał JASZTAL

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

st. bryg. mgr inż. Michał GIGOŁA

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof BISKUP

mgr inż. Jarosław WICHE

mgr inż. Michał PIETRZAK

mł. bryg. mgr inż. Wojciech KLAPSA

mgr Marta IWAŃSKA

mgr Tomasz LUTOBORSKI

inż. Piotr MORTKA

nadbryg. Artur GONERA

st. bryg. mgr inż. Andrzej ZAJĄCZKOWSKI

kpt. Grzegorz TRZECIAK

Maciej MAZUR

Skład komitetu organizacyjnego:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: mgr Ilona MASNA

dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

dr inż. Michał CHMIEL

mgr Agnieszka PARAFIANOWICZ

mgr Anna GOŁĄB

mgr Magda ŚLARZYŃSKA

mgr Katarzyna SZULEJEWSKA

mgr Elżbieta MUSZYŃSKA-POŁEĆ

mgr Marta IWAŃSKA

mgr inż. Michał PIETRZAK

mgr Paweł Florek

TERMIN

12.06.2024 r. godz. 9.00–16.45

MIEJSCE

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala C

KONTAKT

mgr Ilona Masna; tel. +48 22 76 93 304; e-mail: imasna@cnbop.pl

mgr Anna Gołąb; tel. +48 22 76 93 221; e-mail: agolab@cnbop.pl

REJESTRACJA DLA SŁUCHACZY (UDZIAŁ STACJONARNY/ZDALNY) ORAZ WYSTAWCÓW

AGENDA

Godzina

Program II Konferencji Naukowej

8.00–9.00

Rejestracja, zwiedzanie stanowisk wystawowych

9.00–9.10

Otwarcie konferencji

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB

9.10–9.15

Wprowadzenie w tematykę konferencji

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

9.15–9.30

Wystąpienia współorganizatorów, partnerów, gości, wyróżnienia

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB, st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

9.30-11.30

SESJA 1

Nowe rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa – zagrożenia, środki ochrony, eksploatacja 

Moderator: dr inż. Michał Chmiel, Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB

  Wyniki badań, testowania i projektów:

9.30-9.45

mgr inż. Michał Pietrzak, Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB

„Wybrane aspekty badania oprogramowania urządzeń przeciwpożarowych”

9.45-10.00

dh Sławomir Borowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP

 dh Robert Klonowski, Krajowy Koordynator Programu „Czujka dymu pod każdą strzechą”

Prezentacja projektów realizowanych przez ZG OSP RP: „Pierwszy Ratownik”, „Czujka dymu pod każdą strzechą”

10.00-10.15

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Mroczko, Zakład Ocen Technicznych CNBOP-PIB

„Wyniki testowania rozwiązania w zakresie powiadamiania służb ratowniczych na przykładzie systemu LORA”

  Przykłady zastosowania rozwiązań i technologii na potrzeby ochrony przeciwpożarowej:

10.15-10.30

mgr inż. Grzegorz Sypek, Neuron

„Praktyczne zastosowania systemów łączności typu LORA”

10.30-10.45

Krzysztof Baranowski, Wiceprezes Digitex Sp. z o.o. Sp.k.

„Rozwój systemów powiadamiania i ostrzegania”

10.45-11.00

Marcin Karkut, Grupa GRAND Sp. z o.o.

„Nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa mienia użytkowników na przykładzie urządzenia GRAND VERTICAL PARKING"

11.00-11.15

Dariusz Stachlewski, INTERVENT Corp. Sp. z o. o.

„Wybrane metody gaszenia samochodów elektrycznych”

11.15-11.30

Dariusz Kot, Gras

„Systemy wczesnej detekcji i tłumienia pożarów pojazdów elektrycznych oraz magazynów energii, oparte na istniejącej infrastrukturze wodnej w garażach i domkach jednorodzinnych”

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.45

SESJA 2

Bezpieczeństwo pożarowe baterii elektrycznych – przyczyny awarii, zagrożenia, metody gaszenia

Wystąpienia wprowadzające w tematykę

Moderator: dr inż. Jarosław Tępiński, Dział Prac Studialnych i Projektów Naukowych CNBOP-PIB

12.00-12.15

dr inż. Jarosław Tępiński

„Zależności przyczynowo-skutkowe awarii baterii elektrycznych"

12.15-12.30

st. bryg. w st. sp.  Paweł Rochala

„Zagrożenia toksyczne przy pożarach akumulatorów”

12.30-12.45

inż. Piotr Mortka / mgr Tomasz Lutoborski, Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych CNBOP-PIB

„Metodyki gaszenia baterii w warunkach laboratoryjnych przy użyciu różnych środków gaśniczych”

12.45-13.00

Przerwa kawowa

13.00-13.45

SESJA 3

Bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii - zagrożenia, środki ochrony, eksploatacja

Moderator: dr inż. Tomasz Popielarczyk,

Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP-PIB

13.00-13.15

Krzysztof Strukowicz, Prezes Zarządu PIME

„Budowa, eksploatacja oraz stosowane zabezpieczenia w bateryjnych magazynach energii”

13.15-13.30

st. kpt. mgr inż. Kamil Wleciał – Komenda Główna PSP

„Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów energii elektrycznej – przegląd wybranych wymagań zagranicznych”

13.30-13.45

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa – Kierownik Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

„Możliwość zastosowania baterii z pojazdu elektrycznego na domowy magazyn energii – badania”

13.45-14.45

Lunch

Zwiedzanie stanowisk wystawowych, relacja z wystawy

14.45-16.15

PANEL DYSKUSYJNY

Baterie i magazyny energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa pożarowego

Moderator: dr inż. Jarosław Tępiński, Dział Prac Studialnych i Projektów Naukowych CNBOP-PIB

Uczestnicy:

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa, Kierownik Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

st. bryg. w st. sp. Paweł Rochala

inż. Piotr Mortka, Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych CNBOP-PIB

mgr Tomasz Lutoborski, Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych CNBOP-PIB

Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes zarządu PIME

Krzysztof Wincencik, Ekspert PIME

Krzysztof Bukała, Koordynator Zespołu PIME ds. bezpieczeństwa instalacji magazynowania energii

Grzegorz Kozioł, PV / BESS Solution Manager, Huawei Polska sp. z o.o.

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Krzysztof Biskup, Przewodniczący European Fire Safety Alliance

Zakres tematyczny panelu:

– identyfikacja zagrożeń i ocena poziomu walidacji ryzyka powodowanego przez baterie elektryczne;

- przykłady zagrożeń, zdarzeń niebezpiecznych powodowanych przez baterie (materiały filmowe z komentarzem);

- zmiany w przepisach na poziomie europejskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej baterii;

- kluczowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania i przechowywania baterii elektrycznych;

- zabezpieczenia przeciwpożarowe, fizyczne i chemiczne na poziomie ogniw baterii;

- urządzenia, pojazdy elektryczne i instalacje OZE wyposażone w baterie elektryczne jako potencjalne zagrożenie pożarem;

- ocena bezpieczeństwa pożarowego modułów fotowoltaicznych (PV) i magazynów energii;

- wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, w których znajdują się baterie, magazyny energii elektrycznej;

- prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem baterii elektrycznych oraz magazynów energii.

- magazyny energii jako ważny element infrastruktury krytycznej

- kierunki rozwoju zabezpieczeń przeciwpożarowych w instalacjach magazynowania energii, prosumenckich oraz wielkoskalowych

- badania naukowe w zakresie wykorzystania baterii elektrycznych, PV i magazynów energii, sposobów ich zabezpieczenia i prowadzenia działań ratowniczych w przypadku ich awarii i pożarów

16.15-16.30

Wystąpienia uczestników

Dyskusja

Formułowanie wniosków, propozycji i rekomendacji

 

PODSUMOWANIE

– wnioski i rekomendacje

Moderator: st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB

16.30-16.45

Zakończenie

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina, Zastępca Dyrektora CNBOP-PIB