I edycja szkolenia dedykowanego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej: „PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA RODO”.

I edycja szkolenia dedykowanego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej: „PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA RODO”.
25 wrz 2017

W dniu 20 września 2017 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu rekomendowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej szkoleń pt. „Przygotowanie do wdrożenia RODO”, mających na celu zagwarantowanie wspólnego i jednolitego działania we wdrażaniu nowych zasad w ochronie danych osobowych w Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkoleń jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej poprzez przekazanie praktycznych informacji związanych ze zmianami w prawie związanych z wdrażaniem nowych zasad ochorny danych osobowych, tym samym rozpoczęcie przygotowań do realizacji nowych zadań wynikających z RODO po 25 maja 2018 roku z zakresu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Straży Pożarnej.

Termin do maja przyszłego roku pozwala na dostosowanie przepisów krajowych oraz resortowych do postanowień unijnych, a także umożliwia administratorom danych (kierownicy jednostek organizacyjnych w PSP) i podmiotom przetwarzającym dane osobowe właściwe przygotowanie się do realizacji nowych obowiązków. Zmiana uregulowań prawnych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO.

Szkolenie jest prowadzone przez najbardziej doświadczoną w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, jak i systemów informatycznych Kancelarię Ekspertów ENSI  - European Network Security Institute. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia takie jak: Inspektor Ochrony Danych - nowa funkcja w strukturach PSP; Konieczność czy realizacja rozporządzenia? Praktyczna realizacja zapisów o ochronie danych osobowych dla PSP; Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE; Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w RODO; Nowe wymogi dotyczące zabezpieczania danych osobowych w RODO; Nowa funkcja inspektora ochrony danych; IOD (następca ABI): Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO.

W pierwszej edycji wzięło udział 26 funkcjonariuszy Państwowej Straży Państwowej z komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych, którym powierzono realizację ochrony danych osobowych. Szkolenie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu.

Następna edycja szkolenia odbędzie się już 13 października 2017 r.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej CNBOP-PIB.