Ambasador Polskiej Wynalazczości. Giełda Wynalazków 2018

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

Katowice, czerwiec 2018

Towarzysząca Międzynarodowym Targom Wynalazków i Innowacji INTARG Giełda Wynalazków 2018 przyznała CNBOP–PIB tytuł Ambasadora Polskiej Wynalazczości za sukcesy uzyskane na miedzynarodowych targach wynalazczości w związku z promocją rozwiązania pt.: Stanowisko badawcze – kanał detonacyjny 20m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów (autorzy projektu: dr hab. inż. Jarosław Prońko, mgr inż. Piotr Lesiak).