Korzyści certyfikacji usług w ochronie przeciwpożarowej

Podmioty certyfikowane

  • Potwierdzenie kompetencji w zakresie realizowanej działalności,
  • Systematyczny rozwój firmy (w tym zarówno kadry zarządzającej i wykonawczej) poprzez wypełnienie kryteriów programów certyfikacji,
  • Posiadanie kompetencji firmy usługowej potwierdzonej przez uznaną jednostkę certyfikującą, coraz częściej ma istotny wpływ na  wybór wykonawcy (wymóg stawiany w przetargach). Dokument stanowi rekomendację dla inwestora, Państwowej Straży Pożarnej, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów, iż wskazana firma świadczy usługi w wyspecyfikowanym zakresie na określonym poziomie co zostało zweryfikowane na etapie procesu certyfikacji i jest monitorowane poprzez nadzór nad certyfikatem wydanym przez CNBOP-PIB,
  • Otoczenie wsparciem merytorycznym w procesie dostosowania się do wymaganych standardów jakości świadczenia usług

Właściciele obiektów budowlanych (Inwestorzy)

  • Ułatwienie wyboru podwykonawców spośród listy sprawdzonych, kompetentnych i wiarygodnych firm, gwarantujących od strony technicznej profesjonalną realizację usług w obszarze ochrony przeciwpożarowej,
  • Zapewnienie zaufania wszystkim stronom zainteresowanym, że dostarczana usługa w ochronie przeciwpożarowej spełnia wyspecyfikowane wymagania,
  • Dostarczenie dowodów pozyskanych w drodze bezstronnego i kompetentnego wykazania przez stronę trzecią spełnienia wyspecyfikowanych wymagań przez podmioty świadczące usługi w ochronie przeciwpożarowej.

Państwowa Straż Pożarna, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, inne podmioty

  • Zapewnienie poprzez stosowną dokumentację (certyfikaty, oznakowanie), że urządzenia, systemy i instalacje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na oddanym obiekcie zostały zaprojektowane, zainstalowane przez profesjonalne firmy zweryfikowane przez niezależną jednostkę certyfikującą i spełniają stawiane przed nimi wymagania.