Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems
type EST-S206B,
EST-S206BC

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0111 1438-CPR-0634 05.03.2019 04.03.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.