Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems type iSpeak 5EN AMC BALTIC Neries Krantine 14A LT-48397 Kaunas, Republic of Lithuania DC-UAE-0095 1438-CPR-0508 04.07.2018 29.01.2027
2. Loudspeaker for voice alarm systems type SP 10EN AMC BALTIC Neries Krantine 14A LT-48397 Kaunas, Republic of Lithuania DC-UAE-0096 1438-CPR-0507 ISSUE 3 05.07.2018 29.01.2027
3. Loudspeaker for voice alarm systems type HQ 15EN AMC BALTIC Neries Krantine 14A LT-48397 Kaunas, Republic of Lithuania DC-UAE-0097 1438-CPR-0550 06.07.2018 21.09.2027

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.