W zakresie działalności CNBOP-PIB ważną funkcję pełnią prowadzone procesy certyfikacji, na podstawie których wydawane są certyfikaty podmiotom wnioskującym. Dokumenty te stanowią potwierdzenie wypełnienia przez instytucje bądź osoby wyspecyfikowanych wymagań certyfikacyjnych w odniesieniu do prowadzonej działalności.

W strukturze CNBOP-PIB funkcjonują dwie jednostki certyfikujące:

Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB oferuje certyfikację europejską (oznakowanie CE) i krajową (znak budowlany B) wyrobów budowlanych. DC prowadzi także procesy dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia i certyfikację dobrowolną wyrobów do ochrony przeciwpożarowej.

Jednostka Certyfikująca Usługi CNBOP-PIB prowadzi procesy w obszarze certyfikacji usług na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w zakresie działania DCU znajduje się również: certyfikacja instalacji (systemów) przeciwpożarowych, certyfikacja kompetencji personelu (osób) w ochronie przeciwpożarowej oraz ocena i weryfikacja bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.