19249 uczestników                                                          
7368 wydanych certyfikatów                         
  6060  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z  wprowadzeniem do obrotu wyrobów budowlanych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w jednostkach administracji publicznej za wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych, osób dokonujących zakupów wyrobów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz do obiorców instalacji i systemów montowanych w obiektach budowlanych, a także dla projektantów, rzeczoznawców i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
mgr inż. Ewa Sobór

Absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 2005 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Aktualnie Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej. Współautorka kilkunastu publikacji (książki, monografie, artykuły branżowe) z zakresu oceny zgodności, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

dr inż. Michał Chmiel
 • Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz III stopnia w Akademii Sztuki Wojennej
 • Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie
 • Wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów z zakresu, zasilania urządzeń przeciwpożarowych, wentylacji pożarowej i przeciwpożarowych wyłączników prądu, stałych urządzeń gaśniczych wodnych i pianowych dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Autor/współautor kilkudziesięciu  publikacji z obszaru oceny zgodności, sprzętu pożarniczego, pojazdów oraz technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Prelegent na licznych konferencjach naukowych i warsztatach w zakresie tematyki dopuszczania do użytkowania  i stosowania wyrobów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Auditor inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO)

Warsztaty

Blok I będzie obejmował:

 • zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
 • podstawowe pojęcia i definicje stosowane w ustawie o wyrobach budowlanych,
 • zakres przedmiotowy ustawy o wyrobach budowlanych, jakie wyroby są objęte zapisami ustawy,
 • wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
 • sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym,
 • krajowe systemy oceny i weryfikacji  stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych –zadania producentów i strony trzeciej – akredytowanych jednostek certyfikujących i laboratoriów,
 • wyroby budowlane objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i właściwe dla tych wyrobów krajowe systemy oceny,
 • krajowa ocena techniczna - zasady udzielania, zmiany i uchylania oraz jednostki upoważnione do ich wydawania,
 • krajowe deklaracje właściwości użytkowych (KDWU) – wskazówki do opracowania i najczęściej popełniane błędy przy ich opracowywaniu.

Blok II będzie obejmował:

 • wyroby budowlane z zakresu ochrony przeciwpożarowej objęte obowiązkiem oznakowania CE,
 • oznakowanie CE (etykieta CE) i wymagane informacje, które powinny towarzyszyć temu oznakowaniu,
 • normy zharmonizowane na wyroby budowlane, gdzie szukać, co zawierają, koegzystencja,
 • Europejski Dokument Oceny (EDO) i Europejska Ocena Techniczna oraz jednostki upoważnione do ich wydawania,
 • deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE i sposób jej dostarczania z wyrobem budowlanym - wskazówki do opracowania i najczęściej popełniane błędy,
 • prognozowane zmiany w przepisach Rozporządzenia 305/ 2011 CPR.

Blok III będzie obejmował zagadnienia dotyczące:

 • systemu dopuszczenia do użytkowania wyrobów budowlanych w Polsce,
 • tego, co należy wiedzieć o świadectwach dopuszczenia (zmiany w wyrobie, okres ważności, świadectwa ważne niezaktualizowane),
 • możliwych konsekwencji prawnych za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych i innych przepisów w tym zakresie wraz ze studium przypadku.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce