11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Wytyczne przedstawiają cel i sposób działania systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), definiują rolę jego komponentów oraz ich wzajemną współzależność. Określają także parametry systemu oraz zawierają podstawowe informacje niezbędne do jego odbioru, właściwego nadzoru i konserwacji. Zalecenia wytycznych dotyczą wszystkich uczestników procesu projektowania i wykonania instalacji bezpieczeństwa pożarowego, a także nadzoru nad jej stanem.
W rozdziale poświęconym obsłudze systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe przedstawiono również najważniejsze informacje, które mogą służyć kierującym działaniami ratowniczymi.

Przedmiotem niniejszych wytycznych są systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe, stanowiące dodatkowy poziom zarządzania zainstalowanymi systemami bezpieczeństwa pożarowego, których zastosowanie jest wymagane przez przepisy techniczno-budowlane.
Duże zróżnicowanie możliwych do integracji systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz rozległość użytkowa obiektów budowlanych powodują, iż niniejsze wytyczne mogą stanowić jedynie podstawy do prawidłowego stosowania SIUP.

Adresaci szkolenia

Producenci urządzeń i dostawy rozwiązań integrujących urządzenia przeciwpożarowe, projektanci, rzeczoznawcy, operatorzy SIUP, osoby zainteresowane zakresem szkolenia

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 050,00 zł brutto / osoba (Wytyczne są elementem szkolenia i nie ma poza uczestnictwem w szkoleniu możliwości zakupu ich)

Obejmuje:

 • "Wytyczne CNBOP–PIB W-0007:2020 Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych” wersja papierowa
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
mgr inż. Paweł Gancarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 1994-2000 asystent w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP. W latach 1999-2014 kierownik ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Netia SA, gdzie odpowiadał miedzy innymi za bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej, infrastrukturę krytyczną operatora, w tym wdrożenie i nadzór technicznych systemów zabezpieczeń. Obecnie pełni funkcję Kierownika w Jednostce Certyfikującej Usługi CNBOP-PIB w Józefowie.

inż. Robert Śliwiński

Absolwent wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB pracuje na stanowisku głównego specjalisty inżynieryjno-technicznego i jednocześnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Ocen Technicznych. Auditor CNBOP-PIB w zakresie wyrobów budowlanych należących do grupy stałych urządzeń gaśniczych. Przeprowadził blisko 300 inspekcji zakładowej kontroli produkcji w zakładach produkcyjnych na całym świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Meksyku, Indonezji, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz większości krajów Europejskich oceniając na zlecenie klientów CNBOP-PIB zakłady produkujące podzespoły instalacji stałych urządzeń gaśniczych. Przedstawiciel CNBOP-PIB w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Sector Group of Notified Bodies SG07 (Fixed Firefightings Systems). Autor lub współautor wytycznych i standardów wydawanych przez CNBOP-PIB oraz artykułów związanych z ochroną przeciwpożarową pojawiających się w prasie branżowej. 

mgr inż. Michał Pietrzak

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Specjalista inżynieryjno-techniczny w Jednostce Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) w Komitecie ds. Urządzeń Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Współautor licznych standardów CNBOP-PIB oraz artykułów specjalistycznych w zakresie urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Tematyka szkolenia

 1. Wprowadzenie do obrotu SSP, DSO, SKRDiC, integratorów
 2. Wymagania funkcjonalne dla SIUP
 3. Badania laboratoryjne SIUP
 4. Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych
 5. Kwalifikacje i kompetencje projektantów, instalatorów, konserwatorów, operatorów SIUP, certyfikacja usług i instalacji przeciwpożarowych

 

Wszystkie pytania / uwagi dotyczące wytycznych proszę po szkoleniu kierować na adres e-mail: imasna@cnbp.pl z dopiskiem WYTYCZNE007

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią COVID-19, do odwołania nie podejmujemy się prowadzenia szkoleń stacjonarnych, mamy dla Państwa alternatywę w postaci szkoleń realizowanych przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB.  

Organizację szkolenia będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za szkolenie, aby uzyskać dostęp do Platformy.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej)

Na Platformie dostępne będą:

 • prezentacje w plikach pdf do samodzielnego zapoznania się lub prezentacje w plikach do odsłuchania,
 • mogą zostać udostępnione filmy lub inne materiały szkoleniowe,
 • interakcja z wykładowcami w formie pisemnego chatu, we wskazanych godzinach. Podczas chatu będzie możliwość zadawania pytań w formie pisemnej i otrzymania odpowiedzi od wykładowcy,
 • zaświadczenie będzie do Państwa wysłane wraz z fakturą za szkolenie pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jest to jedyna forma w jakiej obecnie możemy zrealizować szkolenia.

W przypadku pytań jestem do Państwa do dyspozycji pod adresem e-mail:  agolab@cnbop.pl lub telefonem 22 769 32 21

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres agolab@cnbop.pl. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie Wytyczne 0007.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agolab@cnbop.pl.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii