20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z przeglądem i konserwacją systemów wentylacji pożarowej. Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania prawne, zaprezentowane zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów i konserwacji oraz wymagana dokumentacja. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji systemów wentylacji pożarowej, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 200,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Obiad i serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
dr inż. Grzegorz Kubicki

Absolwent i Wykładowca Politechniki Warszawskiej z ponad 19 letnim stażem. Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej, wykładowca i prowadzący przedmiot Wentylacja pożarowa. Założyciel i od 11 lat kierownik studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa”. Autor lub współautor wielu artykułów i referatów z dziedziny wentylacji pożarowej oraz podręcznika akademickiego pt. „Wentylacja Pożarowa”. Autor licznych ekspertyz oraz koncepcji technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (m.in. dla portu lotniczego im. Chopina w Warszawie, Auli Głównej PW, Warsaw Spire itd). Aktywny członek SITP, członek sekcji wentylacji i klimatyzacji PAN, członek PZITS. Uczestnik i współautor programów badawczo-rozwojowych dotyczących systemów różnicowania ciśnienia, układów adaptacyjnych dla systemów wentylacji pożarowej oraz systemów oddymiania klatek schodowych. 

mgr inż. Mateusz Potempa

Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej na kierunku Elektrotechnika. W latach 2011-2015 pracownik firmy SMAY w Dziale Realizacji na stanowisku Inżyniera Automatyka oraz Zastępcy Kierownika Działu Serwisu i Uruchomień. Brał czynny udział w uruchamianiu oraz serwisowaniu systemów różnicowania ciśnień, systemów oddymiana, systemów oddymiania garaży, na inwestycjach jak np.: Sky Tower, Elektrownia Konin, Elektrownia Jaworzno, Tauron Arena Kraków, Malta House w Poznaniu, CH Ogrody Elbląg, Sonata Białystok. Obecnie pracownik firmy ASTALDI S.P.A na stanowisku Specjalista Do Spraw Instalacji Niskoprądowych przy realizacji inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna wraz z budową tunelu”. Od 2016 posiada Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czynny członek SITP.

mgr inż. Paweł Wróbel

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz Szkoły głównej Służby Pożarniczej. Wykładowca Szkoły głównej Służby Pożarniczej z ponad 14 letnim stażem. Wykładowca na zajęciach w ramach studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa”. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  projektant systemów wentylacji pożarowej. Ukończony kurs analiz numerycznych w zakresie stosowania programu SmarFire w University of Greenwich w Londynie. Brał udział w projektowaniu i/lub weryfikowaniu poprawności działania systemów wentylacji pożarowej kilkuset budynków o obiektów budowlanych, w tym: terminali lotniczych, tuneli komunikacyjnych i kolejowych, centrów handlowych, hal widowiskowo-sportowych, garaży, hala magazynowych. Czynny członek SIBP oraz SITP.

Tomasz Cebula

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z ponad 15 letnim stażem w tematyce konstrukcji w tym ponad 10 letnim stażem w tematyce konstrukcji urządzeń przeciwpożarowych. Czynnie bierze udział w badaniach ogniowych, testach wytrzymałościowych oraz certyfikacji nowych wyrobów przeciwpożarowych. Obecnie pracownik firmy FRAPOL Sp z o. o. na stanowisku Kierownik Działu Badań i Rozwoju. Członek SITP.

Dzień 1

 1. Wymagania prawne funkcjonowania wentylacji pożarowej – obowiązki właściciela i administratora obiektu (krótkie wprowadzenie dotyczące prawnego obowiązku stosowania systemów wentylacji pożarowej oraz warunków uzyskania złagodzeń. Podział odpowiedzialności za projekt i właściwe działanie instalacji, wymogi dotyczące elementów systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu);
 2. Definicja systemu wentylacji pożarowej – funkcje, elementy składowe, koincydencja z innymi elementami zabezpieczenie p. pożarowego obiektu (właściwe uszeregowanie podstawowych pojęć, rola różnych elementów zabezpieczenia p. pożarowego budynku w realizacji wymaganego przepisami prawa celu działania instalacji);
 3. Urządzenia służące oddymianiu i zapobieganiu zadymienia w budynkach wielokondygnacyjnych – warunki i weryfikacja efektywnego działania, nadzór i próby okresowe. (krótka charakterystyka celu i sposobu działania instalacji, oraz koniecznych do spełnienia parametrów jej działania, zalecane rozwiązania techniczne w zależności od przeznaczenia i charakterystyki obiektu, jakie są wrażliwe elementy systemu, jak należy sprawdzać efektywność działania, metody prowadzenia pomiarów, zasady prowadzenia prób okresowych zgodnie z zalecaniami standardów projektowych, sporządzanie raportów, prowadzenie rejestru stanu instalacji);
 4. Instalacje oddymiania w budynkach wielkokubaturowych i garażach zamkniętych - warunki i weryfikacja efektywnego działania, nadzór i próby okresowe (w odniesieniu do systemów oddymiania);
 5. Przyczyny problemów w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej – wnioski z obserwacji obiektowych. Popełniane błędy/nieprawidłowości na etapie projektowania, wykonywania instalacji i ich użytkowania mogące być przyczyną nieprawidłowego działania systemów wentylacji pożarowej (omówienie rzeczywistych błędów wraz z pokazaniem ich skutków).

Dzień II

 1. Wprowadzenie – przedstawienie wymagań rozporządzeń, norm branżowych dotyczących serwisowania, konserwowania „urządzeń elektrycznych” wchodzących w skład instalacji wentylacji pożarowej;
 2. Klapy p.poż. Przedstawienie norm dotyczących klap. Przedstawienie wariantów wykonania i opisu technicznego. Przedstawienie i omówienie wytycznych montażowych;
 3. Porównanie wymagań producentów klap pożarowych dotyczących przeglądów i konserwacji. Porównanie wymagań producentów wentylatorów dotyczących przeglądów i konserwacji. Czynności kontrolne  wentylatorów w ich przeglądach i konserwacji. Porównanie wymagań producentów automatyki (zasilacze p. pożarowe, szafy sterujące, itp.) dotyczących przeglądów i konserwacji. Prowadzenie Książki Przeglądów i Konserwacji. Wykazywanie błędów projektowych, wykonawczych podczas przeglądów i konserwacji - właściwa reakcja;
 4. Pomiary elektryczne oraz pomiary drgań istotne w funkcjonowaniu oraz konserwacji instalacji wentylacji pożarowej. Przyczyny problemów w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej – wnioski z obserwacji obiektowych;
 5. Konserwacja systemów wentylacji pożarowej – zajęcia praktyczne. Omówienie sposobu montażu klap. Podłączanie i testowanie klap. Podstawowe czynności serwisowe w ramach obsługi i eksploatacji;
 6. Egzamin kwalifikacyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce