20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04, kom. 692 149 552
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 8

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Osoby nie będące rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych podchodzą DOBROWOLNIE do testu na zakończenie szkolenia. Niezależnie od podjętej decyzji, zarówno w przypadku podejścia do testu lub nie otrzymują Zaświadczenie o uczestniczeniu w szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
900,00 zł brutto / osoba (szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
  • Dostęp do testu sprawdzającego wiedzę na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
  • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
  • Obiad i serwis kawowy;
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz studiów doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki na Politechnice Łódzkiej oraz zarządzania kryzysowego w SGSP.
Od 2018 roku Dyrektor CNBOP-PIB. Redaktor naczelny czasopisma naukowego CNBOP-PIB „Safety & Fire Technology”.

st. bryg. dr hab. inż. Jacek Zboina

Pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń. Specjalizuje się w ochronie przeciwpożarowej, technicznych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ocenie zgodności. Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, ukończył również studia podyplomowe Menadżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Oficer PSP. Rzeczoznawca Komendanta Głównego PSP ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

W 2004 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2006 r. uzyskał dyplom inż. chemii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Obecnie pełni służbę w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie w Zespole Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości. Oficer PSP.

st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski

Absolwent wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Od 2005 roku pełni służbę w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zajmując się zagadnieniami dotyczącymi technicznych zabezpieczeń w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP w EU Fire Safety Network. W latach 2007-2009 wykładowca akademicki z zakresu metod obliczeniowych skutków wybuchów generowanych w środowisku pożarowym na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Autor wielu publikacji naukowych, technicznych i popularyzatorskich z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch

Od ponad 20 lat pełni służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym od 2015 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Nadzoru Prewencyjnego w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń (obecnie Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom) Komendy Głównej PSP, gdzie realizuje zadania związane z prowadzeniem skomplikowanych spraw w zakresie odwołań i zażaleń na akty administracyjne organów PSP, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg na działalność organów PSP i pracowników tych organów. Ważnym obszarem jej aktywności zawodowej jest obszar prowadzonych przez PSP czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz prowadzenia instancyjnych postępowań administracyjnych w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Aktywnie uczestniczy również w popularyzowaniu wiedzy na temat zagadnień związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym i ochroną przeciwpożarową, m.in. jest autorką kilkudziesięciu artykułów o wysokiej wartości poznawczej, ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz wykładowcą na licznych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych związanych z tą tematyką. Absolwentka Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo procesów przemysłowych na Politechnice Łódzkiej oraz Studium administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej – nowe wymagania i ich stosowanie w postępowaniach przed właściwymi organami administracyjnymi, badania i certyfikacja wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej – szkolenie CNBOP-PIB

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora do dnia 20.05.2024, po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce