17482 uczestników                                                          
7076 wydanych certyfikatów                         
  5338  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Ilona Masna
tel. 22 769 33 04
e-mail: imasna@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka. Szkolenie realizowane z wykorzystaniem Platformy e-learningowej
Liczba miejsc
*
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 4 pkt.

Ilość godzin: 12

st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski

Absolwent wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Od 2005 roku pełni służbę w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zajmując się zagadnieniami dotyczącymi technicznych zabezpieczeń w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP w EU Fire Safety Network. W latach 2007-2009 wykładowca akademicki z zakresu metod obliczeniowych skutków wybuchów generowanych w środowisku pożarowym na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Autor wielu publikacji naukowych, technicznych i popularyzatorskich z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Ireneusz Kopczyński

Bryg. w st. spocz. 2022 r. wykształcenie: studia wyższe magisterskie SGSP, tytuł mgr inż. Wydział Profilaktyki Pożarowej  studia podyplomowe: Politechnika Warszawska, Wydział Sanitarny, kierunek wentylacja pożarowa budynków doświadczenie w prewencji ponad 25 lat Zajmował kolejne stanowiska w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym i przez ponad 10 lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy odpowiadając m. in. za odbiory techniczne obiektów na terenie Warszawy, kontrole budynków i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwparowej Uczestniczył w odbiorach budynków wysokich i wysokościowych, Metra, tunelu południowej obwodnicy Warszawy, Stadionu Narodowego itp. posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2006 r. Wykładowca w SGSP od 2018 roku na studiach podyplomowych Zapobieganie Poważnym Awariom i Inżyniera Pożarowa Budynków Zawodowo zajmuje się uzgadnianiem projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz

Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, wykładowca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Od wielu lat zajmuje się tematyką wentylacji pożarowej i symulacji komputerowych. Był prelegentem na wielu konferencjach naukowych i naukowo-technicznych. Jako jeden z nielicznych otrzymał zaproszenie do amerykańskiego instytutu NIST celem współpracy w zakresie programów do symulacji komputerowych.

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński prof. ITB

Od 2010 r związany jest z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Badań Ogniowych oraz Profesora Instytutu. Jest również członkiem zarządu stowarzyszenia SFPE Europe i wiceprezesem jego polskiego oddziału. Autor 34 recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w najważniejszych międzynarodowych czasopismach inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Jego głównym obszarem zainteresowań są wentylacja pożarowa, podstawy dynamiki pożaru i badania ogniowe, a także wykorzystanie metod CFD w ocenie skutków pożaru i jednoczesnego oddziaływania wiatru i ognia. Jego badania koncentrują się na wpływie kontekstu architektonicznego budynku na pracę oddymiania, oraz poszukiwaniu tańszych i wydajniejszych sposobów oddymiania budynków. Członek komitetu ds. badań naukowych stowarzyszenia IAFSS. Laureat nagród: 2018 NFPA Harry C. Bigglestone Award; 2019 Jack Watts Award; 2020 SFPE 5 Under 35 oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Członek rady redakcyjnej "Fire Technology" oraz zastępca redaktora naczelnego "Fire" i "SFPE Europe Online Magazine". W wolnym czasie prowadzi podcast o nauce pożarniczej pod adresem www.firesciencshow.com

mgr inż. Włodzimierz Łącki

Menedżer Produktu Wentylacja Pożarowa w Aereco Wentylacja Sp. z o.o. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami wentylacji pożarowej w budynkach. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. Członek komitetu technicznego KT 180/PK1 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.

dr inż. Grzegorz Sztarbała

Absolwent Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 2002 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja -  praca dyplomowa „Wyznaczenie powierzchni czynnej klap dymowych przy wykorzystaniu metody numerycznej mechaniki płynów” opracowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bogdana Mizielińskiego. W latach 2001-2013 specjalista w Zakładzie Badań Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej początkowo na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego, a następnie asystenta (2003-2013) i adiunkta (2013). W 2012 roku w Instytucie Techniki Budowlanej uzyskał tytuł doktor nauk technicznych z wyróżnieniem w dziedzinie budownictwo za rozprawę doktorską „Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelu w warunkach pożaru”. W ramach powierzonych mu obowiązku w Zakładzie Badań Ogniowych ITB prowadził i opracowywał programy badań ogniowych elementów systemów wentylacji pożarowej, wykonywał analizy numeryczne rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w różnego rodzaju obiektów budowlanych z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów oraz symulacje procesu ewakuacji ludzi, prowadził próby z wykorzystaniem metodyki ciepłego dymu. Od 2006 roku jest wykładowcą na Podyplomowym Studium Politechniki Warszawskiej – Systemy oddymiania budynków. W latach 2010-2013 kierownik kursu pn. „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej obiektów budowlanych” prowadzonego w Instytucie Techniki Budowlanej. W latach 2013-2015 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne i wykłady dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego i stosowanych nim metod obliczeniowych.

Od 2013 roku jest pracownikiem firmy ARDOR Ewa Sztarbała, w której zajmuje się opracowaniem koncepcji funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej, obliczeniami numerycznymi rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, symulacji procesu ewakuacji ludzi oraz oceną skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu. W latach 2013-2016  przewodniczył grupie roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN TC191/SC1/WG5 - Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach komitetów CEN TC191/SC1/WG2 - Natural smoke and heat exhaust ventilators oraz CEN TC191/SC1/WG9 - Smokecontrol in coveredvehicleparks, gdzie przewodniczy pracom grupy zadaniowej w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego TC191/SC1/WG9/TG1 – Computational Fluid Dynamics (CFD).

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz studiów doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki na Politechnice Łódzkiej oraz zarządzania kryzysowego w SGSP.
Od 2018 roku Dyrektor CNBOP-PIB. Redaktor naczelny czasopisma naukowego CNBOP-PIB „Safety & Fire Technology”.

dr inż. Grzegorz Krajewski

Wieloletni pracownik Zakładu Badań Ogniowych ITB. Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz uzyskał stopień doktora w Instytucie Techniki Budowlanej. W ramach prowadzonych prac naukowych zajmuje się tematyka rozprzestrzeniania się dymu i ciepla na poziomych drogach ewakuacyjnych, inżynierią bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynierią wiatrową zarówno w zakresie badań w skali rzeczywistej jak i analiz numerycznych z wykorzystaniem metody CFD. Autor i współautor szeregu publikacji oraz ekspertyz naukowo-technicznych z wymienianych wyżej dziedzin. Bierze czynny udział zarówno w procesie projektowym jak i odbiorowym obiektów budowlanych w czasie prac przygotowawczych do eksploatacji.

magr inż. Piotr Głąbski

Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, specjalność: urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza. Od 1991 r. pracownik Zakładu Badań Ogniowych oraz Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Specjalista w zakresie badań odporności ogniowej elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Autor szeregu publikacji na temat zasad projektowania systemów oddymiających i systemów zapobiegających zadymieniu oraz wymagań dotyczących poszczególnych elementów składowych tych systemów, sposobu ich montażu i eksploatacji. Członek komitetów normalizacyjnych PKN KT180 oraz CEN/TC191/SC1 i CEN/TC127/WG2.

mgr inż. Wacław Kozubal

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych nr uprawnień KG PSP - 390/99

Rzeczoznawca SITP nr uprawnień 37/2007 w specjalnościach: ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, zabezpieczenie przeciwpożarowe technologii przemysłowych, przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, urządzenia gaśnicze, systemy sygnalizacji pożarowej,, integracja systemów bezpieczeństwa.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • magister inżynier pożarnictwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • ukończone studia podyplomowe w specjalności technika pożarnicza, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • 16-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w pionie kontrolo – rozpoznawczym Państwowej Straży Pożarnej,
  • od 2004 r. nadzoruje dział projektowy firmy CERBEX Sp. z o.o. specjalizującej się w projektowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • autor wielu prezentacji i wystąpień na ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jako rzeczoznawca zajmuje się zagadnieniami z zakresu: doradztwa i konsultacji w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, opracowywania ekspertyz i opinii technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uzgadniania dokumentacji projektowych, sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,   opracowywania scenariuszy rozwoju pożaru.

Szkolenie dla Rzeczoznawców: Projektowanie wentylacji pożarowej – szkolenie CNBOP-PIB podczas VI Warsztatów Szkoleniowych Projektowanie wentylacji pożarowej

Rekrutacja do uczestnictwa w VI Warsztatach szkoleniowych Projektowanie wentylacji pożarowej na stronie: https://22-4.sem.sitp.org.pl/

Kartę zgłoszeniową na szkolenie dla rzeczoznawców „Projektowanie wentylacji pożarowej – szkolenie CNBOP-PIB” podczas VI Warsztatów szkoleniowych Projektowanie wentylacji pożarowej podczas warsztatów: szkolenia@cnbop.pl

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora od którego otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii