20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Szkolenie nagrodzone złotym medalem SAWO Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kategorii Edukacja i Prewencja

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom zajmującym się zawodowo projektowaniem, instalowaniem i konserwacją systemów sygnalizacji pożaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących i doświadczonych w świadczeniu usług z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 700,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Zaświadczenie/certyfikat o realizacji szkolenia;
st.bryg. w st. spocz. dr inż. Waldemar Wnęk

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki specjalność – aparatura elektroniczna, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej – specjalność - profilaktyka pożarowa, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (dr nauk technicznych). Pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń, następnie kierownik Katedry Bezpieczeństwa Budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń, systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, DSO, oddymiania. Kierownik kilkunastu projektów naukowo-badawczych z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń. Członek Komitetu Technicznego Nr 264 Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Były przewodniczący KT 264. Autor referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, artykułów, książek z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń, współautor programów wielu szkoleń z zakresu czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, auditor Polskiego Centrum Akredytacji.

mgr inż. Jakub Bednarz

Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności Automatyki i Inżynierii Komputerowej. Obecnie Product Manager działu systemów sygnalizacji pożaru w firmie Bosch Security, odpowiedzialny za wprowadzanie oraz certyfikacje nowych produktów na rynek Polski, Czech i Słowacji oraz realizację bieżących planów sprzedażowych. Szkoleniowiec na terenie całego kraju w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, poprzednio odpowiedzialny również za posprzedażne wsparcie techniczne systemów sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych firmy Bosch.

st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Oficer pożarnictwa, ukończył studia dzienne magisterskie w zakresie specjalności technicznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku).

mgr inż. Konrad Zaciera

Absolwent Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista ds. certyfikacji urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego i automatyki pożarniczej. Od 5 lat auditor Jednostki Certyfikującej w zakresie ww. urządzeń. Współautor standardów CNBOP-PIB. Od października 2014 roku Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych CNBOP-PIB, który z dniem 22 czerwca 2016 roku został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej.

dr inż. Marcin Cisek

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarne oraz Wspólnik w firmie Protect Tadeusz Cisek i Wspólnicy Spółka Jawna. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport uzyskany w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Prowadzi działalność naukową, popularyzatorską oraz edukacyjną. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, analizy ryzyka oraz komputerowych symulacji pożaru i ewakuacji.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami.

mgr inż. Marcin Kazubek

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Informatyki o specjalizacji inżynieria komputerowa oraz studiów podyplomowych na kierunku Automatyka i Robotyka. Od kilku lat pracuje jako specjalista konstruktor-technolog. Od 2011 roku związany z firmą WATRA, gdzie zajmuje się konstruowaniem urządzeń do systemów transmisji sygnałów alarmowych oraz nadzorem nad produkcją urządzeń.

mgr inż. Marcin Grzybek

Absolwent wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku Automatyka i Robotyka. Od 2008r. projektant oraz integrator systemów zabezpieczeń technicznych z doświadczeniem w realizacji dużych projektów w obiektach rozproszonych, przemysłowych oraz biurowych. Regionalny Kierownik Produktu w firmie Bosch Building Technologies, specjalizujący się w elektronicznych systemach zabezpieczeń oraz systemach integrujących, w szczególności bezpieczeństwie danych w systemach kontroli dostępu.

Dzień I

 1. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń SSP. Przegląd dokumentów normatywnych w zakresie SSP. Dyskusja, sesja pytań;
 2. Prezentacja elementów SSP. Zastosowanie, zasada działania, możliwe rozwiązania i błędy instalacyjne. Dyskusja, sesja pytań;
 3. Projektowanie SSP z wykorzystaniem narzędzia Safety Systems Designer (Case study);
 4. Projektowanie systemu zasysania z wykorzystaniem narzędzia Pipe Express (Case study).

Dzień II

 1. Klasyfikacja i podział czujek;
 2. Podział i wybrane własności SSP;
 3. Zasady projektowania SSP;
 4. Konserwacja SSP. Dyskusja, sesja pytań;
 5. Ćwiczenia projektowe.

Dzień III

 1. Wymagania w zakresie alarmowania;
 2. Instalacje sygnalizacji pożarowej w strefach zagrożonych wybuchem;
 3. Kable w instalacjach sygnalizacji pożarowej;
 4. Zasilanie podstawowe i rezerwowe urządzeń przeciwpożarowych (źródła energii, zasilacze, wymagania dla akumulatorów);
 5. Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami użytkowymi.

Dzień IV

 1. Działalność kontrolno-rozpoznawcza i wymagania PSP. Kierunki zmian w przepisach. Systemy sygnalizacji pożarowej w świetle przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Odbiory SSP;
 2. Funkcje specjalne systemu sygnalizacji pożarowej. Analiza przypadków w zakresie detekcji pożaru, sterowania, zasilania i współdziałania z systemami bezpieczeństwa pożarowego;
 3. Scenariusze pożarowe;
 4. Egzamin kwalifikacyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce