20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z konserwacją systemów sygnalizacji pożarowej. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawne, zaprezentowane zasady prawidłowego przeprowadzania konserwacji oraz wymagana dokumentacja. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję wymienić się doświadczeniami oraz wiedzą z omawianego obszaru.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
2 100,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Obiad i serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
mgr Monika Kołodziejczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w Systemach Sygnalizacji Pożaru. Odpowiedzialna jest za realizację planów sprzedaży w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce, wprowadzanie nowych produktów na rynek, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń adresowanych do partnerów handlowych i klientów, przeprowadzanie procesów certyfikacji niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynek polski.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami.

st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Oficer pożarnictwa, ukończył studia dzienne magisterskie w zakresie specjalności technicznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku).

mgr inż. Konrad Zaciera

Absolwent Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista ds. certyfikacji urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego i automatyki pożarniczej. Od 5 lat auditor Jednostki Certyfikującej w zakresie ww. urządzeń. Współautor standardów CNBOP-PIB. Od października 2014 roku Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych CNBOP-PIB, który z dniem 22 czerwca 2016 roku został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej.

Dzień I

 1. Prawo i wytyczne dotyczące konserwacji - przepisy i wytyczne dotyczące konserwacji. Omówienie zapisów: Ustaw, Wytycznych, Rozporządzeń.
 2. Eksploatacja – odpowiedzialność i dokumentacja:
  • konserwacja – postanowienia ogólne, przeglądy i obsługa techniczna;
  • obowiązki obsługi codziennej, miesięcznej, kwartalnej, rocznej;
  • wymagane dokumenty, dziennik aktywności obsługi.
 3. Unikanie fałszywych alarmów w czasie konserwacji systemu SAP:
  • najczęstsze przyczyny fałszywych alarmów;
  • co powoduje fałszywe alarmy w czujkach dymu, ciepła, płomienia;
  • unikanie niepożądanego uruchomienia urządzeń podłączonych do systemu SAP. Obsługa techniczna w sytuacjach specjalnych;
  • naprawa i modyfikacja. Dokumentacja. Odpowiedzialność;
  • kwalifikacje osób dokonujących konserwacji, napraw, czy modyfikacji systemu SAP. Postępowanie w przypadku modyfikacji lub rozbudowy systemu SAP. Działania innych urządzeń zabezpieczenia.
 4. Budowa SSP - co składa się na system SAP:
  • centrala, budowa i lokalizacja w obiekcie;
  • elementy pętlowe, czujki ropy, moduły, sygnalizatory, rodzaje;
  • stosowane kable, sposoby połączenia (podstawa itd.).
 5. Konserwacja przy użyciu zdalnego połączenia.

Dzień II

 1. Konserwacja centrali sygnalizacji pożaru panel obsługi  na przykładzie systemu FPA 5000:
  • pojedyncza centrala;
  • centrale pracujące w sieci;
  • sprawdzanie elementów pętlowych;
  • raporty, historia zdarzeń, czytanie informacji na centrali, usterki, sterowanie, wyłączenia, możliwości programowe;
  • wymagania dotyczące konserwacji systemu SAP na przykładzie wybranych producentów;
  • narzędzie Lplan.
 2. Konserwacja i eksploatacja czujek stosowanych w systemach sygnalizacji pożaru. Omówienie kilku typów czujek różnych producentów (z zaprezentowaniem kilku eksponatów):
  • czyszczenie;
  • czynności związane z regulacją;
  • narzędzia i osprzęt diagnostyczny i serwisowy;
  • zalecenia dotyczące eksploatacji, przyczyny problemów, przykłady;
  • dodatkowe wymagania lub ograniczenia związane z konserwacją niektórych typów czujek.
 3. Jak testować czujki: dymu, temp, liniowe ciepła, zasysające, płomienia, specjalne itp:
  • jak to widać, poziomy zabrudzeń;
  • jak testujemy, co sprawdzamy, gdzie to widać w centrali.
 4. Dokumentacja, raporty, narzędzia.
 5. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce