20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, a także wskazanie właściwego doboru gaśnic w zależności od rodzaju palącego się materiału. Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskuje certyfikat kompetencji w zakresie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, który stanowi jeden z warunków uzyskania autoryzacji od producentów gaśnic.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego oraz do osób posiadających autoryzację producenta lub ubiegających się o nią w dziedzinie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 300,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Obiad i serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie;
dr inż. Michał Chmiel

Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie. Pełni funkcję audytora inspekcji zakładowej kontroli Produkcji (ZKP) oraz ocen warunków techniczno – organizacyjnych (WTO). Pracuje również jako wykładowca na szkoleniach  dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., inspektorów ochrony przeciwpożarowej, projektantów, instalatorów i konserwatorów

mgr inż. Michał Ołdak

Absolwent wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracownik CNBOP-PIB od 2012 roku na stanowisku młodszego specjalisty w Jednostce Certyfikującej.

mgr inż. Andrzej Rokowski

Absolwent Studium Pedagogicznego w Bielsku-Białej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia II stopnia). Od 1999 roku pracownik Ogniochron S.A. w Andrychowie na stanowisku kierownika działu Serwisu i Reklamacji oraz Szkoleń i Autoryzacji.

st.bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Oficer pożarnictwa, ukończył studia dzienne magisterskie w zakresie specjalności technicznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czerwca 2015 r. był Zastępcą Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budowli w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla projektantów różnych branż (SSP, DSO, SUG, wentylacja pożarowa, odbiory obiektów budowlanych, itp.) organizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ekspert i prelegent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Autor wielu publikacji na tematy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Współautor wielu projektów aktów prawnych oraz analiz i ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych obiektów budowlanych. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (od 1994 roku).

I dzień

 1. Budowa i zasada działania gaśnic i agregatów gaśniczych;
 2. Zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP;
 3. Narzędzia wspierające przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego. Prowadzenie dokumentacji w warsztacie naprawczym gaśnic;
 4. Proces autoryzacji serwisantów na przykładzie OGNIOCHRON S.A.;
 5. Przepisy dotyczące eksploatacji gaśnic przenośnych – podsumowanie;
 6. Typowe błędy w prowadzeniu konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 7. Sposoby oznakowania gaśnic po przeglądach i naprawach.

II dzień

 1. Wymagania PSP przy prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych obiektów budowlanych, kierunki zmian w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 2. Szczegółowe zasady doboru, rozmieszczenia oraz oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach budowlanych;
 3. Gaśnice przewoźne w ochronie przeciwpożarowej (rozmieszczenie gaśnic przewoźnych);
 4. Prezentacja na wybranych gaśnicach – serwis gaśnic przewoźnych;
 5. Praktyczne ćwiczenia umiejętności gaszenia z użyciem trenażera pożarowego;
 6. Ćwiczenia na wybranych gaśnicach – pokaz gaszenia;
 7. Zajęcia praktyczne – konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

III dzień

 1. Procedura dopuszczania do użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
 2. Środki gaśnicze stosowane w gaśnicach przenośnych i przewoźnych;
 3. Metodyka wykonywania badań podręcznego sprzętu gaśniczego;
 4. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce