20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
25 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z projektowaniem, doborem, montażem, użytkowaniem i konserwacją stałych urządzeń gaśniczych gazowych stosowanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów budowlanych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób oferujących oraz wykonujących usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, użytkowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
2 400,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie/certyfikat o realizacji szkolenia;
CNBOP PIB

Specjaliści CNBOP–PIB, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedstawiciele firm oferujących certyfikowane wyroby na rynku.

Dzień I

 1. Nowe zapisy w standardach projektowania, budowy i eksploatacji SUG gazowych. Kierunki zmian.
 2. Urządzenia gaśnicze gazowe. Specyficzny wyrób budowlany.
 3. Podstawowe definicje:
  • Elementy SUG-G.
  • Ogólne zasady projektowania - zawartość dokumentacji, dobór stężeń, obliczanie ilości gazu.
  • Odciążenia.
 4. Czas retencji w pomieszczeniu chronionym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym.
 5. Zasady budowy rurociągów instalacji gaśniczych gazowych. Rury, złączki, mocowania. Przykłady złej i dobrej praktyki inżynierskiej.

Dzień II

 1. Rodzaje systemów, gazów. Aktualnie powszechnie stosowane i dopuszczone. Miejsca zastosowań.
 2. Zasady wprowadzania do obrotu podzespołów i zestawów SUG- G.
 3. Alternatywne SUG-G. Systemy aerozolowe.
 4. Wprowadzenie do stałych urządzeń gaśniczych mgłowych.
 5. Stosowanie systemów wczesnej detekcji dymu do sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi.
 6. Dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy i jak się ich wystrzegać. Typowe błędy w projektowaniu i instalowaniu systemów SUG-G.
 7. Sterowania w systemach gaśniczych. Detekcja i wykrywanie pożaru.

Dzień III

 1. Sterowanie i monitoring.
 2. Tłumiki do dysz – fakty i mity.
 3. Konserwacja i kontrole okresowe SUG-G.
 4. Odbiory PSP instalacji SUG-G (analiza dokumentacji, dokumentacja, próby praktyczne).
 5. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce