20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
10 *
Opis

Wytyczne przedstawiają cel i sposób działania systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), definiują rolę jego komponentów oraz ich wzajemną współzależność. Określają także parametry systemu oraz zawierają podstawowe informacje niezbędne do jego odbioru, właściwego nadzoru i konserwacji. Zalecenia wytycznych dotyczą wszystkich uczestników procesu projektowania i wykonania instalacji bezpieczeństwa pożarowego, a także nadzoru nad jej stanem.
W rozdziale poświęconym obsłudze systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe przedstawiono również najważniejsze informacje, które mogą służyć kierującym działaniami ratowniczymi.

Przedmiotem niniejszych wytycznych są systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe, stanowiące dodatkowy poziom zarządzania zainstalowanymi systemami bezpieczeństwa pożarowego, których zastosowanie jest wymagane przez przepisy techniczno-budowlane.
Duże zróżnicowanie możliwych do integracji systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz rozległość użytkowa obiektów budowlanych powodują, iż niniejsze wytyczne mogą stanowić jedynie podstawy do prawidłowego stosowania SIUP.

Adresaci szkolenia

Producenci urządzeń i dostawy rozwiązań integrujących urządzenia przeciwpożarowe, projektanci, rzeczoznawcy, operatorzy SIUP, osoby zainteresowane zakresem szkolenia

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba ( szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
  • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
mgr inż. Paweł Gancarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 1994-2000 asystent w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP. W latach 1999-2014 kierownik ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Netia SA, gdzie odpowiadał miedzy innymi za bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej, infrastrukturę krytyczną operatora, w tym wdrożenie i nadzór technicznych systemów zabezpieczeń. Obecnie pełni funkcję Kierownika w Jednostce Certyfikującej Usługi CNBOP-PIB w Józefowie.

mgr inż. Robert Śliwiński

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (2011) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2020). Od początku kariery zawodowej związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym jako specjalista Jednostki Certyfikującej. Prowadził procesy oceny zgodności dla podzespołów systemów sygnalizacji pożarowej, w tym podzespołów dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Pełnił rolę koordynatora obszaru merytorycznego urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej. Do 2019 przedstawiciel CNBOP-PIB w grupie sektorowej Jednostek Notyfikowanych Sector Group of Notified Bodies SG07 for Fixed Firefightings Systems. Od 2019 roku Zastępca Kierownika Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB. Autor artykułów w prasie branżowej związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Jego zainteresowania dotyczą również autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla stosowanych poza systemami sygnalizacji pożarowej. Współautor wytycznych CNBOP-PIB dot. systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe oraz wytycznych CNBOP-PIB | SITP dot. dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Auditor zakładowej kontroli produkcji, auditor wewnętrzny, ewaluator CNBOP-PIB. Przeprowadził blisko 300 inspekcji w zakładach produkcyjnych na całym świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Indonezji, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz większości krajów Europejskich oceniając na zlecenie klientów CNBOP-PIB zakłady produkujące podzespoły SSP. Członek Komitetu Technicznego PKN 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych.

mgr inż. Michał Pietrzak

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Specjalista inżynieryjno-techniczny w Jednostce Certyfikującej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) w Komitecie ds. Urządzeń Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Współautor licznych standardów CNBOP-PIB oraz artykułów specjalistycznych w zakresie urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Warsztat tematyczny z zakresu „Wytycznych CNBOP–PIB W-0007:2020 Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych”

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce