20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Gołąb
tel. (022) 769 32 21
e-mail: agolab@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z  ZKP i WTO

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ZKP i WTO

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
1 100,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie pdf;
 • Obiad i serwis kawowy;
 • Zaświadczenie o uczestnictwie;
mgr inż. Ewa Sobór

Absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 2005 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Aktualnie Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej. Współautorka kilkunastu publikacji (książki, monografie, artykuły branżowe) z zakresu oceny zgodności, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego.

dr inż. Michał Chmiel

Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (2003-2009). Od 2007 roku pracownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB  Specjalizacja: armatura i osprzęt pożarniczy, hydrauliczne i pneumatyczne narzędzia ratownicze, pompy pożarnicze. Aktualnie kierownik Jednostki Certyfikującej.

Program

 1. Podstawy formalne inspekcji ZKP i ocen WTO.
 2. Omówienie dokumentów kryterialnych ocen WTO i ZKP:
  • wytyczne dotyczące spójności pomiarowej,
  • wymagania CNBOP-PIB w zakresie WTO,
  • wymagania KOT dotyczące ZKP.
 3. Elementy systemu i dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP.
 4. Pytania formułowane podczas inspekcji ZKP i ocen WTO.
 5. Najczęściej formułowane przez CNBOP- PIB niezgodności i spostrzeżenia podczas inspekcji ZKP i ocen WTO.
 6. Certyfikaty Stałości Właściwości użytkowych i Deklaracje właściwości użytkowych:
  • wskazówki dotyczące opracowania,
  • najczęściej identyfikowane podczas inspekcji ZKP błędy,
  • materiały pomocnicze ze strony internetowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce