Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo, Nauka, Praktyka" - komunikat nr 1

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
22 lis 2021

TERMIN:

19 styczeń 2022

MIEJSCE:

CNBOP-PIB

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

European Fire Safety Alliance

PZUlab

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Członkowie:

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH-SITK

prof. zw. dr hab Sławomir BUKOWSKI

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. Instytutu

dr hab. Anna RABAJCZYK, prof. Instytutu

dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta CIPORA, prof. ucz.

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB

dr hab. inż. Jarosław PROŃKO prof. UJK

dr hab. Janusz FALECKI prof. UP

dr hab. Paweł LUBIEWSKI prof. WSPol

dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB

dr hab. Andrzej KRZYSZKOWSKI prof. UTH

PRATZLER-WANCZURA Sylwia, dr eng.

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

st. bryg. dr inż. Jacek ANTOS

st. bryg. w st. sp. mgr inż. Krzysztof BISKUP

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

mgr inż. Norbert BARTKOWIAK

bryg. dr inż. Tomek ZWĘGLIŃSKI

kś. dr Artur SZELA

dr Bogdan KOGUT

dr Dariusz GOŁĘBIEWSKI

dr inż. Jan ZIOBRO

dr Robert GWARDYŃSKI

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:

mgr Beata WOJTASIAK

Członkowie:

mgr inż. Paweł BUJNY

inż. Joanna SADOWSKA

CEL KONFERENCJI:

Organizowana przez CNBOP-PIB Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo, Nauka, Praktyka” wprowadza Instytut w okres przygotowań, podsumowań i refleksji związanych z przypadającym w 2022 roku jubileuszem 50-lecia jego istnienia. Mimo że w mijającym półwieczu zmianie uległy między innymi podstawy formalne, organizacja czy status, działalność CNBOP-PIB była i jest związana z bezpieczeństwem pożarowym oraz jego praktycznymi potrzebami i wyzwaniami. Badania naukowe, ich wyniki, pozyskiwana wiedza i doświadczenia są natomiast w coraz większym stopniu wykorzystywane na rzecz poprawy i doskonalenia bezpieczeństwa przez wdrażanie rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej. W tych okolicznościach chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu, na które złożą się trzy sesje zatytułowane odpowiednio: bezpieczeństwo, nauka, i praktyka. Sesje te w programie powiązano planowaną dyskusją, która sprzyjać ma formułowaniu wniosków, konkluzji i rekomendacji do aktualnych i przyszłych działań.

Na szczególną uwagę zasługuje wsparcie, jakie przy organizacji konferencji CNBOP-PIB otrzymało od partnerów naukowych (tj. uczelni i instytucji z kraju i zagranicy), a także ze strony jednostek organizacyjnych PSP, organizacji, stowarzyszeń i firm.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Konferencja odbędzie się z formie online. Dla osób zainteresowanych przewiduje się możliwość bezpośredniego udziału w wydarzeniu w siedzibie CNBOP-PIB. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja inicjuje cykl uroczystości i przedsięwzięć przewidzianych w 2022 roku w związku  z obchodami 50-lecia CNBOP-PIB.

TEMATYKA KONFERENCJI:

Bezpieczeństwo

Ewolucja znanych już zagrożeń i pojawianie się nowych skutkują potrzebą ciągłych działań na rzecz ich prognozowania, zapobiegania im i interweniowania, niesienia pomocy. Dodatkowym źródłem rozwiązań dla bezpieczeństwa są nowe technologie – pamiętać jednak trzeba, iż niekiedy w praktyce mogą one stanowić również nowe zagrożenia.

Nauka

Organizacja i prowadzenie badań nad bezpieczeństwem, a także ich wyniki coraz częściej służą praktycznemu ich zastosowaniu, poszukiwaniu rozwiązań i wdrażaniu w praktyce w różnych dziedzinach. Mimo dostrzegalnego postępu w tym zakresie, zarówno w Polsce, jak i innych państwach nie ustają starania, aby wiedza przyczyniała się – w jeszcze większym stopniu niż aktualnie – do rozwiązywania realnych problemów, a także służyła rozwojowi i zdolności do zaspakajania potrzeb społecznych.

Praktyka

W praktyce liczy się skuteczność i zdolność do optymalnego korzystania z dostępnych zasobów ludzkich i materialnych. Jednym z tych zasobów jest nauka. Z satysfakcją zaobserwować można istotny postęp w tym obszarze, skutkujący wdrążeniem nowych rozwiązań i w konsekwencji znaczącą poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Istnieje jednak jeszcze wiele zagadnień, gdzie łączenie dorobku nauki i praktyki może doprowadzić do skuteczniejszego niż dotychczas rozwikłania konkretnych problemów. Potrzeby te należy ujawniać  i konsekwentnie rozwiązywać.

PLAN KONFERENCJI:

Otwarcie konferencji

Otwarcie i wprowadzenie do konferencji

Pierwsza sesja obrad plenarnych BEZPIECZEŃSTWO

Europejski Plan Poprawy Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykorzystanie dorobku nauki i praktyki w zakresie zapewniania i poprawy bezpieczeństwa

Profilaktyka i edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pożarowego

Dyskusja

Druga sesja obrad plenarnych NAUKA

Organizacja badań naukowych

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki

Nanotechnologia w ochronie przeciwpożarowej

Wykorzystanie wyników naukowych w praktyce ochrony przeciwpożarowej

Dyskusja

Trzecia sesja obrad plenarnych PRAKTYKA:

Problematyka fałszywych alarmów w RP

Badania naukowe w tym zakresie i ich wyniki

Praktyczne potrzeby i wyzwania w zakresie fałszywych alarmów w RP

Dyskusja

Zakończenie konferencji

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wystąpienia gości