11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Anna Zielińska
tel. (022) 769 32 21
e-mail: azielinska@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
45
Opis

W związku ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej dotyczącymi rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i samodzielnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, CNBOP-PIB otrzymało akredytację Komendanta Głównego  PSP na prowadzenie szkoleń według przygotowanego i przedłożonego do KG PSP programu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jednodniowego, punktowanego szkolenia prowadzonego przez specjalistów CNBOP-PIB oraz praktyków współpracujących z Instytutem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rzeczoznawcom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady rozwiązań projektowych i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Liczba punktów przyznana za szkolenie: 3 pkt.

Ilość godzin: 9

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, kandydatów na rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjalistów.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
750,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Zaświadczenie.
kpt. mgr inż. Tomasz Kiełbasa

Absolwent studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W CNBOP-PIB związany z działalnością certyfikacyjną i dopuszczeniową Instytutu. Prowadził procesy certyfikacji systemów i podzespołów urządzeń gaśniczych i zabezpieczających oraz wykonywał oceny warunków produkcji wyrobów do ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na całym świecie. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB. Autor lub współautor kilkunastu publikacji (rozdziałów w monografiach, artykułów, standardów, referatów) poświęconych tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową. Przeprowadził kilkadziesiąt wystąpień podczas szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczył w procesach tłumaczenia na język polski norm europejskich m.in. zmiany A1 do normy PN-EN 12845 dla urządzeń tryskaczowych, EN 13565-1 dla podzespołów urządzeń gaśniczych pianowych oraz norm serii EN 671 dla hydrantów wewnętrznych. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

inż. Krzysztof Fiejko

Specjliasta inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych InGas Sp. z o.o. Współautor czterech Polskich Norm z zakresu stałych urządzeń gaśniczych oraz czterech Polskich Norm z zakresu stałych urządzeń gaśniczych. Autor publikacji i artykułów z zakresu technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspert w zakresie urządzeń gaśniczych, propagujący tematykę na krajowych sympozjach i konferencjach organizowanych m.in. przez SITP czy ITB. Autor patentu dla zaworu szybko otwieralnego, zwłaszcza dla urządzeń gaśniczych. Współtwórca blisko 200 projektów stałych urządzeń gaśniczych, gazowych - w tym kilku unikatowych w skali światowej. Posiada kompetencje techniczne Głównego Specjalisty - potwierdzone egzaminem w procesie certyfikacji świadczenia usług firmy InGas w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych (Certyfikat CNBOP nr U/001/2011).

inż. Jan Czardybon

Absolwent Wyższej Oficerskiej SzkołyPożarniczej - rocznik 1981. Od 1981 roku do chwili obecnej pracownik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego.
Specjalizacja: Normalizacja i Stałe Urządzenia Gaśnicze. Autor lub współautor Polskich Norm z dziedziny środków i sprzętu i środków technicznych ochrony przeciwpożarowej. Autor ponad 200 Aprobat Technicznych na stałe urządzenia gaśnicze i ich podzespoły. Współorganizator szeregu konferencji technicznych dotyczących stałych urządzeń gaśniczych.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe. Specyficzne zagadnienia: projektowe, montażowe i eksploatacyjne – szkolenie CNBOP-PIB

Moduł: Stałe urządzenia gaśnicze gazowe. Zagadnienia: projektowe, montażowe i eksploatacyjne

DC Tomasz Kiełbasa

 • Aktualne i obowiązujące przepisy (w tym ustawa o F-gazach), rozporządzenia, normy:
  • zasady wprowadzania do obrotu podzespołów SUG- G

DOT Jan Czardybon

 • Rodzaje systemów i gazów gaśniczych:
  • systemy aktualnie stosowane i dopuszczone
  • miejsca zastosowań

Krzysztof Fiejko

 • Określenia i definicje wg PN-EN 15004-1:
 • zasady stosowania i ograniczenia,
 • zasady bezpieczeństwa stosowania,
 • zasady projektowania:
  • ilość środka gaśniczego i jego jakość,
  • zbiorniki i ich lokalizacja,
  • rurociągi, złączki, zawory, mocowania,
  • dysze, filtry, reduktory ciśnienia,
  • wykrywanie pożaru, uruchamianie, centrale sterujące, sygnalizacja i monitorowanie stanów.
 • zapewnienie skuteczności gaszenia:
  • dokumentacja projektowa i jej zatwierdzanie,
  • wymagania dla pomieszczeń gaszonych, wymagane powierzchnie odciążające,
  • wymagane stężenia gaśnicze,
  • wymagana masa środka gaśniczego, korekcja wysokości n.p.m.,
  • czas retencji,
  • kryteria skutecznego gaszenia, testy szczelności pomieszczeń.
 • badania i próby odbiorcze,
 • zasady eksploatacji:
  • zakres przeglądów,
  • oględziny,
  • szkolenia dla personelu,
 • pytania testowe potwierdzające przyswojenie zagadnień.

Pobierz HARMONOGRAM

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Rzeczoznawcy SUG-G.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres azielinska@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób