Szkolenie na
DOWÓDCĘ ZESPOŁÓW OPERACYJNYCH BSP - ANALITYKA GIS

 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego − Państwowy Instytut Badawczy, jako jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej nadzorowana przez MSWiA, podjęło starania dotyczące zintegrowania rozproszonego systemu użytkowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w ochronie ludności, zarządzaniu kryzysowym oraz geoinformacji, tworząc Centrum Dronów − Centrum Systemów Bezzałogowych.
Szkolenie pn. „Drony w geoinformacji, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i infrastruktury” to innowacyjny pod kątem dydaktycznym oraz praktycznym kurs, który kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dowodzenia/kierowania zespołami operacyjnymi BSP – analizami GIS, prowadzeniem misji geoinformacyjnych, poszukiwawczo-ratowniczych oraz obserwacyjnych. Ukończenie szkolenia pozwala na przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje UAVO VLOS/BVLOS.

KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI:

  • Przygotowanie wykwalifikowanego personelu do prowadzenia szczególnych działań przez służby ratownicze, instytucje publiczne oraz wszystkie organizacje wykorzystujące BSP w swojej działalności
  • Wyszkolenie specjalistów w zakresie operowania dronami, jak i w kontekście analizy informacji zebranych przez BSP
  • Wyszkolenie specjalistów – dowódców oraz kierowników zespołów dronowych w zakresie prawa lotniczego oraz technik lotniczych BSP
  • Wymiana doświadczeń z przedstawicielami służb ratowniczych, instytucji publicznych i samorządowych oraz różnych grup zawodowych np. geodetów

Do udziału w kursie zapraszamy nie tylko przyszłych operatorów dronów czy kierowników/dowódców zespołów dronowych, ale także kadrę kierowniczą, dla których szkolenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z taktycznymi możliwościami wykorzystywanego sprzętu.

METODY PRACY SZKOLENIOWEJ:

  • PRAKTYKA − trenerzy są ekspertami z firm dronowych, geoinformacyjnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych, wykorzystującymi BSP w codziennej pracy.
  • NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA − w trakcie szkolenia zostaną wykorzystane symulatory z najnowszym oprogramowaniem oraz infrastruktura lotniskowa z wykorzystaniem wiodących na rynku bezzałogowych statków powietrznych
  • SCENARIUSZE ZDARZEŃ − w trakcie szkolenia kursanci będą skonfrontowani ze scenariuszami różnych zdarzeń oraz uczeni jak reagować w sytuacjach kryzysowych np. awaria kamery, zakłócenia w systemie łączności sterowania
  • WYKORZYSTANIE TEORII W PRAKTYCE − obsługa BSP z najnowszym oprogramowaniem w różnych warunkach atmosferycznych z uwzględnieniem siły i kierunku wiatru, temperatury, ciśnienia atmosferycznego, pory roku

Do udziału w kursie zapraszamy nie tylko przyszłych operatorów dronów czy kierowników/dowódców zespołów dronowych, ale także kadrę kierowniczą, dla których szkolenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z taktycznymi możliwościami wykorzystywanego sprzętu.

Razem stworzymy środowisko gotowe na innowacje i efektywne wykorzystanie nowych technologii.