Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) jest obecnie najmłodszym zespołem laboratoriów w CNBOP-PIB. Został utworzony w 2011 roku jako odpowiedź na powstałe zapotrzebowanie w dziedzinie badań pożarowych i wybuchowości.

Zespół Laboratoriów BW wykonuje badania właściwości pożarowych materiałów budowlanych i  parametrów wybuchowości wybranych substancji palnych, a także analizy termodynamiczne procesów spalania i wybuchowości oraz oceny numeryczne zjawiska rozprzestrzeniania się pożaru w pomieszczeniach i obiektach.

Laboratorium prowadzi indywidualne prace eksperymentalne (w tym projekty rozwojowe i celowe) dotyczące procesów spalania i wybuchowości oraz przygotowuje dokumentację odnosząca się do przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (SEVESO).

Istotnym aspektem pracy Laboratorium są ekspertyzy i opinie w zakresie zagrożenia wybuchem (np. ATEX) oraz oceny i ekspertyzy dotyczące zagrożenia pożarem w budynkach i obiektach oraz określanie zaleceń w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Zespół BW wykonuje oceny ryzyka dla obiektów przemysłowych z wykorzystaniem odpowiednich programów kalkulacyjnych, w tym ALOHA i RIZEX.

Współpraca

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) w zakresie opracowywania i opiniowania dokumentów normalizacyjnych, badań porównawczych bądź współuczestnictwa w pracach i projektach badawczych i rozwojowych, współpracuje m.in. z:

 • Instytutem Włókiennictwa w Łodzi,

 • Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach,

 • Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu,

 • Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie,

 • Politechniką Warszawską,

 • Politechniką Łódzką,

 • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 • Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu,

 • Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach,

 • Jednostką Certyfikującą CNBOP,

 • Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,

 • Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,

 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,

 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym,

 • Polskim Instytutem Spalania.