ŚWIADCETWA DOPUSZCZENIA

UWAGA:

Wykazy wydanych świadectw dopuszczenia są aktualizowane w cyklu 2 tygodniowym. W wykazach umieszczane są dokumenty, które zostały przekazane Wnioskodawcom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec CNBOP-PIB. W razie wątpliwości wszelkie informacje dotyczące aktualności dokumentów zamieszczonych poniżej można uzyskać w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB pod numerem telefonu 22 769 33 47

  • Wykaz ważnych świadectw dopuszczenia  - stan na dzień 06.12.2017
  • Wykaz ważnych świadectw dopuszczenia - wykaz odmian opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego stan na dzień 06.12.2017
  • Wykaz cofniętych świadectw dopuszczenia - stan na dzień 22.11.2017
CERTYFIKACJA WYROBÓW

UWAGA:

Wykazy wydanych certyfikatów zgodności są aktualizowane w cyklu 2 tygodniowym. W wykazach umieszczane są dokumenty, które zostały przekazane Wnioskodawcom po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec CNBOP-PIB. W razie wątpliwości wszelkie informacje dotyczące aktualności dokumentów zamieszczonych poniżej można uzyskać w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB pod numerem telefonu 22 769 33 47.

  • Wykaz certyfikatów zgodności - stan na dzień 06.12.2017
  • Wykaz certyfikatów zawieszonych, cofniętych i zakończonych - stan na dzień 06.12.2017
CERTYFIKACJA USŁUG

 

  • Wykaz certyfikatów certyfikacji PEŁNEJ - stan na dzień 06.04.2017 
  • Wykaz certyfikatów certyfikacji WSTĘPNEJ - stan na dzień 06.04.2017 
  • Wykaz Certyfikatów instalacji stosowanych w ochronie przeciwpożarowej - stan na dzień 01.06.2017
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
  • Wykaz ważnych Krajowych Ocen Technicznych - stan na dzień 04.12.2017
APROBATY TECHNICZNE
  • Wykaz ważnych Aprobat Technicznych - stan na dzień 04.12.2017