CNBOP-PIB 0033:2017

Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie do użytkowania
Numer standardu
CNBOP-PIB 0033:2017
Wydanie: 1
Tytuł
Badania i ocena właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych na podstawie wymagań norm EN 14384 i EN 14339 oraz ich dopuszczenie do użytkowania
Zakres

Celem standardu jest przedstawienie wymagań oraz procesu badań na potrzeby oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych hydrantów zewnętrznych zgodnie z normami EN 143884 oraz EN 14339. Wskazano również podstawy prawne regulujące obowiązek poddania hydrantów zewnętrznych procesowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz procesowi dopuszczenia do użytkowania.

CNBOP-PIB 0032:2016

Ręczny przycisk oddymiania
Numer standardu
CNBOP-PIB 0032:2016
Wydanie: 1
Tytuł
Ręczny przycisk oddymiania
Zakres

Standard identyfikuje wymagane dokumenty dla ręcznych przycisków oddymiania, jak również istotne wymagania czy funkcjonalności, jakie powinny posiadać certyfikowane i dopuszczone ręczne przyciski oddymiania.

CNBOP-PIB 0031:2014

Ochrona przeciwpożarowa - wyroby stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej a wyroby budowlane
Numer standardu
CNBOP-PIB 0031:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - wyroby stosowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej a wyroby budowlane
Zakres

Standard przybliża wymagania, jakie stawiane są wybranym wyrobom wprowadzanym do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Publikacja została opracowana na przykładzie wymagań dla następujących wyrobów:

  • dozowniki środka pianotwórczego,
  • prądownice pianowe,
  • generatory piany lekkiej,
  • działka wodno-pianowe, wodne i pianowe.

CNBOP-PIB 0028:2015

Ochrona Przeciwpożarowa - Wymagania w zakresie konserwacji narzędzi hydraulicznych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0028:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona Przeciwpożarowa - Wymagania w zakresie konserwacji narzędzi hydraulicznych
Zakres

W niniejszym standardzie został opisany sprzęt hydrauliczny wykorzystywany przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz jego konserwacja. Odpowiednio wykonywane czynności konserwacyjne oraz przestrzeganie czasookresów ich wykonywania bezpośrednio wypływają na wydłużenie czasu eksploatacji narzędzi hydraulicznych. Hydrauliczny sprzęt ratowniczy jest podstawowym sprzętem stosowanym przy uwalnianiu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Służy on do cięcia, przesuwania oraz rozpierania elementów konstrukcji pojazdów samochodowych. Zauważyć jednak należy, iż konserwacja i serwis narzędzi hydraulicznych powinien być wykonywany przez kompetentne osoby posiadające niezbędne doświadczenie. Konserwacja wykowywana przez osobę, która nie posiada należytej wiedzy oraz doświadczenia może spowodować uszkodzenia narzędzi hydraulicznych, pogorszyć ich parametry użytkowe lub spowodować awarie podczas wykonywania działań ratowniczych.

CNBOP-PIB 0027:2015

Ochrona Przeciwpożarowa - Badanie szczelności ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi
Numer standardu
CNBOP-PIB 0027:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona Przeciwpożarowa - Badanie szczelności ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi
Zakres

Intencją niniejszej publikacji jest przybliżenie funkcjonariuszom metody samodzielnego sprawdzenia szczelności ubrania gazoszczelnego. Publikacja jest odpowiedzią na coraz częstsze zapytania ze strony strażaków o zasady i metody przeprowadzenia tego rodzaju badania, które mogliby wykonywać bez udziału kosztownego serwisu producenta. Jednocześnie zaproponowana instrukcja badania szczelności oparta jest na wymaganiach normatywnych.

CNBOP-PIB 0026:2015

Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0026:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona Przeciwpożarowa - Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych
Zakres

Niniejszy standard przedstawia zasady podziału, oznaczenia i klasyfikacji pojazdów pożarniczych wraz z podaniem przykładów oznaczeń pojazdów wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Materiał został uzupełniony o zarys procesu wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych oraz wzór aktualnie obowiązujących dokumentów w tym zakresie. Przedstawione zostały również zasady wyposażania pojazdów zgodnie z wytycznymi standaryzacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) jako narzędzia ujednolicenia wyposażenia jednostek PSP.

CNBOP-PIB 0025:2015

Zakładowa Kontroli Produkcji (ZKP) − wymagania
Numer standardu
CNBOP-PIB 0025:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Zakładowa Kontroli Produkcji (ZKP) − wymagania
Zakres

Standard przybliża producentom wyrobów budowlanych ubiegającym się o krajową lub europejską certyfikację w CNBOP-PIB, wymagania zakładowej kontroli produkcji, które mają zastosowanie w ocenianym systemie zgodności w trakcie wstępnej inspekcji ZKP (pierwsza inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przez udzieleniem certyfikacji) i w ramach prowadzonego nadzoru nad wydanym certyfikatem (coroczne inspekcje w nadzorze nad udzieloną certyfikacją).

CNBOP-PIB 0024:2015

Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0024:2015
Wydanie: 1
Tytuł
Instrukcje użytkowania dostarczane przez producentów - Środki ochrony indywidualnej
Zakres

Standard został opracowany w celu przedstawienia w syntetyczny sposób wymagań odnoszących się do instrukcji użytkowania dedykowanych środkom ochrony indywidualnej (ŚOI) na podstawie obowiązujących wymagań prawnych w tym zakresie. Standard przybliża osobom zajmującym się odbiorami środków ochrony indywidualnej problem związany z zapisami w instrukcjach użytkowania dostarczanych przez producentów. Pierwszy rozdział zawiera najważniejsze definicje dotyczące ŚOI. W rozdziale 2 standardu przybliżono podstawy prawne traktujące o obowiązkach odnośnie instrukcji użytkowania. W rozdziale 3 wymieniono elementy, które powinny znaleźć się w instrukcjach użytkowania. Rozdział 4 to przytoczenie zapisów wybranych norm odnoszących się do środków ochrony indywidualnej mających zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej.

CNBOP-PIB 0023:2014

Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
Numer standardu
CNBOP-PIB 0023:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Centrale Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
Zakres

Pierwsze wydanie standardu dot. central dźwiękowych systemów ostrzegawczych (CDSO) – wyrobów, od których niezawodnego działania może zależeć sprawne przeprowadzenie ewakuacji obiektów budowlanych, czy to w przypadku zaistnienia pożaru, czy innego miejscowego zagrożenia, dla którego przewidziano rozgłaszanie informacji głosowych za pomocą zainstalowanego w obiekcie systemu.

CNBOP-PIB 0022:2014

Ochrona przeciwpożarowa - hydranty zewnętrzne w ochronie przeciwpożarowej
Numer standardu
CNBOP-PIB 0022:2014
Wydanie: 1
Tytuł
Ochrona przeciwpożarowa - hydranty zewnętrzne w ochronie przeciwpożarowej
Zakres

Standard przedstawia budowę i zasady działania hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych podziemnych i nadziemnych, w aspekcie procesu wprowadzania hydrantów do obrotu oraz dopuszczenia ich do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Niniejszy standard przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu badawczego hydrantów, ponadto materiał został wzbogacony o wzory aktualnie wydawanych dokumentów, w świetle obowiązujących przepisów certyfikatów stałości właściwości użytkowych (CPR) oraz świadectw dopuszczenia.