11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Dorota Gajownik
tel. (022) 769 33 91
e-mail: dgajownik@cnbop.pl
Lokalizacja
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów /k. Otwocka
Liczba miejsc
25 *
Opis

Szkolenie obejmuje tematykę związaną z projektowaniem, instalowaniem i konserwacją dźwiękowych systemów ostrzegawczych połączone z prezentacją najnowszych zagadnień omawianego obszaru. Szkolenie już po raz kolejny zostało wyróżnione i odznaczone złotym medalem podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących i doświadczonych w świadczeniu usług z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji DSO.

Z uwagi na szeroki obszar zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia nie są wymagane dodatkowe uprawnienia związane z przedmiotem zajęć. Od uczestników nie wymaga się przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenia dla 1 osoby
2 100,00 zł brutto / osoba (Zapoznaj się z systemem rabatowym CNBOP-PIB poniżej)
Dodatkowo płatne: nocleg
75,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Lunch;
 • Serwis kawowy;
 • Certyfikat kwalifikacji lub zaświadczenie o uczestnictwie.
dr inż. Maria Tajchert

Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki. Doktorantka nauk technicznych na Wydziale Elektroniki. Adiunkt w Zakładzie Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w elektroakustyce. Od 1969 roku pracuje jako nauczyciel akademicki.

inż. Fabian Ukleja

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Wydziału Informatyki. Pracownik Robert Bosch Sp. z o.o. na stanowisku Communication Product Manager, prowadzi szkolenia oraz udziela wsparcia technicznego projektantom, instalatorom oraz serwisantom systemów nagłośnieniowych. Akustyką i systemami dźwiękowymi zajmuje się od ponad 7 lat, a Dźwiękowymi Systemami Ostrzegawczymi od ponad 3 lat.

st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

Pełni służbę w Komendzie Głównej PSP. Specjalista w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP. Od 1994 roku rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego. Oficer PSP.

Dariusz Cygankiewicz

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji elektroniczne urządzenia automatyki. Współzałożyciel firmy MERAWEX Sp. z o. o., gdzie pracuje nieprzerwanie od 1989 r. Aktualnie członek Zarządu i zastępca Dyrektora Naczelnego do spraw organizacyjno–prawnych. Odpowiedzialny za legalność normalizacyjno–prawną wyrobów i towarów, w tym za wystawianie deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych oraz przeprowadzanie z udziałem jednostek zewnętrznych procesów badań, certyfikacji i dopuszczeń niezbędnych do wprowadzenia wyrobów na rynek. Pełni funkcję pełnomocnika systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem zgodnie z ISO 9001 oraz ISO 14001. Specjalizuje się w urządzeniach zasilających do Systemów Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych i Systemów Wentylacji Pożarowej.

dr inż. Tomasz Popielarczyk

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, jako Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej. Zajmuje się badaniami kwalifikacyjnymi, w tym badaniami funkcjonalnymi, środowiskowymi oraz kompatybilności elektromagnetycznej, na potrzeby certyfikacji urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, głównie central i głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów zasilania. Wieloletni auditor wiodący lub techniczny dokonuje ocen zakładowej kontroli produkcji badanych wyrobów. Autor publikacji na tematy związane z ochroną przeciwpożarową budynków i obiektów budowlanych. Specjslista w zakresie badań na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy), auditor inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów na konferencjach naukowo-technicznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

mgr inż. Tomasz Sowa

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 2009 roku Specjalista Zespołu Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytutem Badawczym w Józefowie. Specjalizuje się w badaniach na potrzeby certyfikacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (central sygnalizacji pożarowej, central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, głośników, zasilaczy). Prowadzi i nadzoruje dokumentację systemu zarządzania jakością laboratorium akredytowanego przez PCA wg PN-EN 17025:2005, będąc jednocześnie audytorem podczas inspekcji zakładowych kontroli produkcji. Autor licznych publikacji, artykułów naukowych oraz standardów technicznych.

mgr inż. Konrad Zaciera

Absolwent Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalista ds. certyfikacji urządzeń sygnalizacji alarmu pożarowego i automatyki pożarniczej. Od 5 lat auditor Jednostki Certyfikującej w zakresie ww. urządzeń. Współautor standardów CNBOP-PIB. Od października 2014 roku Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych CNBOP-PIB, który z dniem 22 czerwca 2016 roku został wyznaczony jako Jednostka Oceny Technicznej.

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami. 

I dzień 16.10.2017 r.

 1. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń w Europie i w Polsce;
 2. Przegląd dokumentów normatywnych w zakresie DSO;
 3. Wybrane zagadnienia akustyki istotne dla DSO;
 4. Dobór przewodów i kabli w DSO - ciągłość dostawy energii i przekazu sygnału w warunkach pożaru;
 5. Pokaz pomiarów elektroakustycznych elementów Centrali DSO;
 6. Wymagania funkcjonalne dla central DSO;
 7. Konserwacja systemów DSO;

II dzień 17.10.2017 r.

 1. Wymagania PSP przy prowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych obiektów budowlanych. Kierunki zmian w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 2. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze w świetle przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Działalność kontrolno -rozpoznawcza Państwowej Straży Pożarnej;
 3. Parametry akustyczne i wymagania instalacyjne dla głośników w świetle polskich przepisów;
 4. Prezentacja elementów Central DSO . Zastosowanie, zasada działania, konfiguracja, sposób użytkowania, możliwe rozwiązania;
 5. Podstawy symulacji akustycznych;
 6. Zasady projektowania, instalowania systemów DSO na przykładzie realizacji rzeczywistego projektu;

III dzień 18.10.2017 r.

 1. Pomiary współczynnika zrozumiałości mowy;
 2. Zasilanie w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 3. Egzamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

SYSTEM RABATOWY CNBOP-PIB

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. Pobrać KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21 nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto BZWBK 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: Szkolenie DSO.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres dgajownik@cnbop.pl lub faxem (22) 769 32 21.
 5. W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w szkoleniu i nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Prawa autorskie: wszystkie prawa do materiałów szkoleniowych są wyłączną własnością CNBOP-PIB. Kopiowanie materiałów szkoleniowych w całości lub części wymaga pisemnej zgody Dyrektora CNBOP-PIB.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób