Do odwołania wszystkie szkolenia organizowane przez CNBOP-PIB będą realizowane w formule on-line.

             16395 uczestników                                                          
6728 wydanych certyfikatów                         
  4560  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Radosław Fellner
tel. 22 76 93 302
e-mail: rfellner@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Realizacja specjalistycznych misji lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowców w tzw. kategorii szczególnej wiąże się z koniecznością dopełnienia przez operatorów nowych formalności i procedur m.in. analizy ryzyka. W odpowiedzi na to rosnące zapotrzebowanie, Instytut opracował specjalistyczne warsztaty pomagające rozwikłać zawiłości nowych przepisów i przygotować organizację oraz obecnych jak i przyszłych pilotów do sprawnego wdrożenia nowych procedur kategorii szczególnej wymaganych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a także do sprawnego poruszania się po procesie wykonywania lotów – od planu misji, przez analizę ryzyka, po zgłoszenie i przeprowadzenie lotu. Warsztaty w formule zdalnej z zajęciami prowadzonymi na żywo, zostało przygotowane w oparciu o doświadczenie i najlepsze praktyki wypracowane w ciągu 15 lat działalności szkoleniowej dla służb, instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.

Kursant otrzyma wnikliwe rozpoznanie całego obszaru możliwości uzyskania zezwolenia na loty w kategorii szczególnej: uzyskania zgody od krajowej władzy lotniczej na wykonanie operacji na podstawie wniosku, zastosowanie w praktyce metodologii SORA (Specific Operations Risk Assessment), oświadczenia o stosowaniu narodowych scenariuszy standardowych (NSTS) i europejskich scenariuszy standardowych (STS), predefiniowana ocena ryzyka (PDRA), a także informacje w zakresie certyfikatu operatora lekkich systemów bezzałogowych statków powietrznych (LUC). Jest to jedyne w Polsce warsztaty o tak szerokim, pełnym zakresie.

Adresaci szkolenia

Warsztaty stanowią realną wartość dla pilotów i operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, kierowników i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotów w zakładach pracy, przedstawicieli instytucji i podmiotów używających SBSP w codziennej pracy, funkcjonariuszy służb mundurowych, naukowców, studentów, kursantów szkoleń dronowych, a także innych zainteresowanych tą tematyką.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
800,00 zł brutto / osoba

Obejmuje:

 • 16h unikalnej wiedzy eksperckiej,
 • Wykłady on-line,
 • Dostęp do interaktywnej platformy e-learningowej,
 • Materiały warsztatowe w formie elektronicznej,
 • Certyfikat poświadczający znajomość problematyki.
dr Wiktor Wyszywacz

Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego zajmujący się problematyką dronów i drone racing, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, oraz studium podyplomowego na Politechnice Łódzkiej. Od wielu lat entuzjasta modelarstwa i sportów lotniczych. Zrzeszony od 2001 r. w Aeroklubie Łódzkim. Jest pilotem szybowcowym (licencja PLG) i pasjonatem bezzałogowych statków powietrznych. Posiada uprawnienia VLOS i BVLOS oraz uprawnienia instruktorskie INS. Prowadzi szkolenia i promuje świadome i bezpieczne wykorzystanie dronów w pracy, rekreacji i sporcie. Uczestnik wielu spotkań i konferencji dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. Jest autorem książki pt. „DRONY – budowa, loty, przepisy” (wydanie I i II). Autor rozprawy doktorskiej pt. „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w użytkowaniu bezzałogowych statków powietrznych”.

mgr Radosław Fellner

Starszy specjalista ds. inżynieryjno-technicznych w CNBOP-PIB. Instruktor UAVO BVLOS MR do 25 kg (świadectwo kwalifikacji nr PL.40076.UAVO). Członek zespołów zadaniowych Komendanta Głównego PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych. Współorganizator i uczestnik ćwiczeń z wykorzystaniem BSP dla: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, portów lotniczych. Współorganizator największego wydarzenia dronowego w Polsce DroneTech World Meeting w Toruniu (organizowany cyklicznie od 2016 r.). Współpracował z: Urzędem Lotnictwa Cywilnego (Departament Żeglugi Powietrznej), Katedrą Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, Akademią WSB (d. Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Parlamentem Europejskim (Komisja Transportu i Turystyki). Kierownik pracy badawczej pn. „Badania doświadczalne bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych”. Zastępca kierownika pracy badawczej pn. „Określenie metodyk badawczych bezzałogowych platform latających mogących mieć zastosowanie w działaniach PSP”. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych: Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (NCBiR), Fire-In (Horyzont 2020), ASSISTANCE (Horyzont 2020), e-Notice (Horyzont 2020). Przedstawiciel CNBOP-PIB w komitecie technicznym KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

inż Grzegorz Zawistowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Obecnie student na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Główne zainteresowania to prawo konstytucyjne i szeroko rozumiane prawo prywatne. Od 2017 r. zatrudniony w CNBOP-PIB, początkowo w Jednostce Certyfikującej, a obecnie w Centrum Dronów na stanowisku Specjalista Inżynieryjno-Techniczny, gdzie zajmuje się innowacyjnymi technologiami, w tym przede wszystkim BSP. Wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych: Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (NCBiR), EASER (Europejski Mechanizm Ochrony Ludności), ASSISTANCE (Horyzont 2020), Fire-In (Horyzont 2020). Kierownik pracy badawczej pn. „Określenie metodyk badawczych bezzałogowych platform latających mających zastosowanie w działaniach PSP”, zastępca kierownika pracy badawczej pn. „Badania doświadczalne bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych”. Uczestnik ze strony CNBOP-PIB w komitecie technicznym KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Harmonogram

Harmonogram szkolenia można pobrać w tym miejscu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Regulamin szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią COVID-19 warsztaty są realizowane przez Platformę e-learningową CNBOP-PIB z wykorzystaniem programu ClickMeeting, umożliwiającego zdalne połączenie z wykładowcą w czasie rzeczywistym (słyszą Państwo głos wykładowcy, na czacie, który jest elementem tego samego narzędzia informatycznego, piszą Państwo potencjalne pytania dotyczące zakresu szkolenia, na które wykładowca odpowiada na bieżąco do wszystkich słuchaczy).  Ponieważ szkolenie trwa wiele godzin, zostanie podzielone na bloki czasowe umożliwiające komfortową realizację szkolenia dla wykładowcy jak i dla uczestników.

Organizację warsztatów będziemy potwierdzać po zebraniu wystarczającej liczby uczestników.

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz dokonanie (po otrzymaniu informacji z CNBOP-PIB) płatności za warsztaty, aby uzyskać dostęp do Platformy.

Do obsługi platformy konieczne jest zalogowanie się do niej (zaleca się korzystanie z przeglądarek Chrome w wersji 80 i wyższej) Jest to jedyna forma w jakiej obecnie możemy zrealizować warsztaty.

W przypadku pytań jestem do Państwa do dyspozycji pod adresem e-mail:  rfellner@cnbop.pl lub telefonem 22 76 93 302

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH NALEŻY:

 1. POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres drony@cnbop.pl do dnia 14.05.2021 r., po tym terminie otrzymacie Państwo potwierdzenie organizacji. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Dokonać wpłaty na konto Santander Bank Polska S.A. 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem: DRONY.
 4. Przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres drony@cnbop.pl.
 5. W warsztatach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które w terminie przesłały kartę uczestnictwa oraz dokonały wpłaty na wskazane konto bankowe.
 6. Nie złożenie rezygnacji z udziału w warsztatach i nieobecność na warsztatach nie zwalnia Uczestnika lub Instytucji Zgłaszającej z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w warsztatach w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

** Nowy termin wkrótce

*** Nowy termin szkolenia zostanie podany po zakończeniu epidemii