W Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym działa Rada Naukowa powołana zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rada Naukowa składa się z 13 osób. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz Regulaminu Rady Naukowej z dnia 17 listopada 2020 r.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ CNBOP-PIB W KADENCJI NA LATA 2021-2025

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, profesor uczelni

Przewodniczący Rady Naukowej

dr inż. Jarosław Tępiński

Sekretarz Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski

Zastępca Przewodniczącego

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ NIEBĘDĄCY PRACOWNIKAMI INSTYTUTU

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ - PRACOWNICY NAUKOWI I BADAWCZO-TECHNICZNI INSTYTUTU

dr hab. Maria Zielecka, profesor instytutu

dr hab. Anna Rabajczyk, profesor instytutu

mgr inż. Leszek Jurecki

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa

dr inż. Tomasz Popielarczyk