Kwartalnik naukowy „BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza/ Safety & Fire Technique“ jest pismem recenzowanym kierowanym do kadr kierowniczych ochrony przeciwpożarowej, pracowników jednostek administracji państwowej i samorządowej zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego, pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i bezpieczeństwa powszechnego.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy w swojej działalności publikacyjnej współpracuje z Redakcją czasopisma Państwowej Straży Pożarnej "Przegląd Pożarniczy" oraz Redakcją magazynu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP "Strażak".

W ocenie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r.) Kwartalnik otrzymał 13 punktów.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe, doniesienia wstępne, artykuły przeglądowe, studia przypadków oraz z praktyki dla praktyki.

Zakres tematyczny kwartalnika:

 • ochrona przeciwpożarowa

 • zarządzanie kryzysowe

 • ochrona ludności

 • inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

 • edukacja na rzecz bezpieczeństwa

 • procesy spalania, wybuchu i gaszenia

 • bezpieczeństwo budowli

 • technika pożarnicza

 • działania ratownicze

 • zarządzanie bezpieczeństwem

 • strategia bezpieczeństwa

Redakcja podejmuje działania mające na celu zwiększenie zasięgu czasopisma poprzez udostępnianie materiałów w polskich oraz zagranicznych bazach i bibliotekach. Jesteśmy dostępni w następujących źródłach elektronicznych:

BAZY CZASOPISM NAUKOWYCH:

 1. EBSCO

 2. BazTech

 3. Index Copernicus

 4. RINC


 5. J-GATE

 6. VINITI

 7. Ulrich’s Periodicals Directory

 8. CyberLeninka

 9. Google Books / Google Play

PLATFORMY KSIĘGARSKIE I BIBLIOTEKI:

 1. Centralna Biblioteka Naukowa Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk

 2. Biblioteka Narodowa Ukrainy im. W.I. Wiernadskiego, Kijów

 3. Biblioteka Czasopism Elektronicznych (tzw. lista regensburska), Uniwersytet w Regensburgu

 4. Federacja Bibliotek Cyfrowych

 5. CEON Biblioetka Nauki

 6. e-publikacje Nauki Polskiej

 7. ibuk.pl