Projektowanie systemu ratowniczego (2015)

Praca pod redakcją :
st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin, st. bryg. dr inż. Jacek Zboina
ISBN: 978-83-61520-39-9
Ilość stron: 169

Publikacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i dobrze wpisuje się w kierunek globalizacji bezpieczeństwa na szczeblu krajowym i regionalnym (Unii Europejskiej), wskazując na elementy zwiększające sprawność i efektywność systemu ratowniczego. Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest system ratowniczy, który pod względem organizacji działań ratowniczych w czasie sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych będzie uwzględniał m.in. organizatorów, koordynatorów, wszystkich uczestników działań, a także zasady ich finansowania, zwłaszcza w zakresie usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych. System taki winien integrować wszystkie siły i środki dostępne w państwie, mogące poradzić sobie w warunkach sytuacji kryzysowej przekraczającej możliwości służb profesjonalnych, a także poradzić sobie na każdym szczeblu państwa w stanie klęski żywiołowej i móc także sprawnie współdziałać z systemem militarnym, w stanie wyjątkowym i wojennym. 

[…] Systemu, który należy traktować jako zdolność do ochrony wewnętrznych wartościprzed zewnętrznymi zagrożeniami, czyniąc go częścią zarządzania systemowego i kojarząc jednocześnie z takimi cechami jak: stabilność, równowaga, niezawodność, czy też żywotność. Cechy te są w sposób pośredni lub bezpośredni przedstawiane przez autorów monografii, przez co wzbogacają wiedzę i niewątpliwie są kolejnym głosem do naukowego kształtowania i praktycznego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem, którego nierozłącznym elementem jest reagowanie, czyli podsystem ratowniczy.

Z recenzji prof. dr. hab. Bogdana Kosowskiego
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach